Giya Mthwakazi….Iqoqo lezinkondlo

16 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Giya Mthwakazi….Iqoqo lezinkondlo

uMthunywa

Indikimba — Ezomanyano
Imbongi nguN S Sigogo
Isihloko senkondlo — Uxolo eZimbabwe

Lizananzelela bafundi ukuthi inkondlo le siqale ukuyifunda kuviki edluleyo. Imbongi isitshela ngesimanga esenzakala elizweni lakithi eZimbabwe.

Imbongi ithi kwalwiwa izimpi ezesabekayo kodwa ekupheleni kwakho lokho kwaba lokuthula. Lokhu kwamangalisa abantu ababengakucabangeli ukuthi kungabalokuthula. Bamangala abantu ukuthi abantu abaNsundu bangahlalisana labantu ababebacindezele abamhlophe.

Lamhlanje siqala lapho esime khona ngeviki ephelileyo lapho imbongi esitshela khona ukuthi iZimbabwe yona yazala ubunini phakathi kwezitha. Lokhu kungoba umuntu oNsundu elwisana labamhlophe wayengabangi ubuhlophe babo. Kwakungasimpi yombala le eyaliwayo.

ONsundu uvuse ezakhe inkophe lapho ebona iziga elizweni lakwabo. Umuntu oNsundu uvusa inkophe okutsho ukuthi uvula amehlo wabona ukuthi ubecindezelwe egqilaziwe ngabamhlophe.

Siyakhumbula ukuthi abantu abaNsundu badudulwa ngabamhlophe bebasusa lapho ababeyakhe khona imizi yabo njalo befuyile behlezi emhlabathini ovundileyo.

Abamhlophe bona bafika babadudula babasa endaweni ezilugwadule kungelampilakahle abangayiphila lapho ngenxa yemikhuhlane. Izifuyo lazo kwakungesifanayo, zingeke ziphile kahle ngoba zibulawa yimikhuhlane ebangelwa yizibungu lezinanakazana ezithile.

Imbongi igcizelela lokhu ngokuthi oNsundu wavuleka amehlo kwathi dlwe esedudulelwa emeveni. Isiphelile impi kweleZimbabwe laqhubekela phambili ilizwi elikhulu limemeza lisithi: “. . . eZimbabwe enkulu/Akukho muntu wezizweni/Awukhu muntu welizweni/Kayikh’impumalanga/Kanye lay’intshonalanga/Okukhona yisizwe sinye/

Isizwe salizwe linye/Son’esotha langa linye/Siphande mhlabathi munye”.

Konke lokhu okugonjolezelwe lapha kutsho ngemva kwempi ilizwe leZimbabwe lavela libambene. Akubanga lokubandlululana ngombala kumbe ngemihlobo.

Isizwe esakhiwayo saba yisizwe sinye, sona esihlanganela kuzo zonke izinto njengokuthi izizwe zonke zotha langalinye zilime mhlabathi munye kungela kubandlululana ngemihlobo kumbe ngemibala. Abantu emhlabeni wonke jikelele bebona lokhu bamangala kakhulu.

Imbongi igcizelela lokhu ngesitsho esithi: “Watsha amath’umhlaba wonke’/Kwamangal’ izizwe zonke/Lalamhlanje zisamangele.” Kungani zimangele zonke izizwe? Kungoba zona zazicabangela ukuthi zizabona izidididi, ukungahlaliseki khona elizweni leZimbabwe.

Imbongi yona iyasitshela ukuthi ngempela akubanga njalo. Kwathi okwakunganjalo kwabanjalo. Owayelovalo ngaphakathi kwakhe ecabanga ukuthi kwakuzaliwa kube kubi eZimbabwe wethula imithwalo yakhe.

Imbongi ithi onjalo wabuyela ebupekleni bakhe okutsho ukuthi wahlala kuhle ngoba kulokuthula.

Akubanga khona iKhomanisi elayathumba impahla yakhe, ayimbe mgodi engasiyakhe njengalokhu okwakucatshangwa ngumhlaba wona owawubona angathi iZimbabwe izabuswa ngamaKhomanisi bona abathathela abalutshwana abalomhlaba bawunike abanengi.

Kodwa akubanga njalo. Lokhu yikho-ke okwamangalisa umhlaba.

Share This:

Sponsored Links