Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo

02 Dec, 2021 - 00:12 0 Views
Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo

uMthunywa

Indikimba –EzempiImbongi nguDumisani J Tshuma

Isihloko senkondlo – Engakubonayo

Lizananzelela bafundi ukuthi silokhu siphethe inkondlo nye esiyiqale kuviki edluleyo. Inde okwamagama linkondlo kodwa njengokutsho kwami kuviki edluleyo kuyasebenzeka ngayo ngoba nxa silandela indlela eziqondileyo zokuhlaziya inkondlo kubalula.

Sikutshilo ukuthi inkondlo le imayelana lalokho okwabonwa yimbongi ngesikhathi sempi lapho abantwana benhlabathi abeNsundu abathwala khona izikhali belwisana labamhlophe ababebathwalise nzima bebaphethe ngochuku.

Ngokuhlukuluzwa lokho abeNsundu bakhetha ukulwisana lesitha. Umoya wobudlozi uhlabe wephukela kubantwana benhlabathi babheda, baphuphuma. Baqhilika ngenzondo.

Banxapha banxapha baphuma badunga baduma bethi indoda iyabe ingandoda yalutho uba idela ubuntu bayo izibophela emhlane yabaloyayo. Imbongi ithi yakhawula inkani yazidla ngelikaNgani ithi kulensimbi dwala. Yayithi umthombo awuyikwembeka.

Kusenjalo imbongi ithi yabona izimanga yathuthumela yalala ingalele isethuswa ngabantwana benhlabathi bona abafohla ngomnyama wabathakathi.

Lokhu kutsho ukuthi abantwana benhlabathi baphuma ebusuku bachapha imifula emikhulu igcwele iqukula izigodo.

Amagwala wona ayethi abantwana benhlabathi labo ababechapha imifula egcweleyo bazakusika ilala okutsho ukuthi bazathathwa yimfula befuna kuphikwe ngokulala abafo bebaphethe bebabulala.

Ngokuzimisela kwabantwana benhlabathi kayibadobhanga imifula — njalo kayibaphuthumanga. Kodwa kuthiwa bakhuphukela emzini omkhulu bawa ezinyaweni zabokhulu, amadlozi abo lapho abafike bahlatshiswa izilo lezilo — lezilo.

Sekwenzakale lokhu abantwana benhlabathi babalomfutho wempi. Babalolaka, banxapha igazi kwaphela ubumnyama bahlohlelwa embizeni enkulu batshwamiswa ngezimpande ezinzima.

Bancindiswa insizi ezibukhali, botha indengezi zemigcozo etshisayo. Kuthiwa abantwana benhlabathi baphekwa bathimula bachithiswa kancane kancane. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantwana benhlabathi kulezinto zesiNtu ezenziwa kubo ngesikhathi belungiselela impi enkulu labamhlophe.

Sekwenziwe kubo lokhu imbongi ithi abantwana benhlabathi baabheda badla inja. Lokhu kuveza ukuthi bazonda kakhulu.

Imbongi ithi yabona umbono omubi. Kwampempeza icilongo lempi, lankenteza. Zaphakwa zahloma izimpi lezimpi. Kwabotshwa isihlangu saqina.

Kwabotshwa nkalo zaqina. Kwakhokhwa nganunu kwanjeya. Kusenjalo imbongi ithi yezwa umdumo omkhulu okungani yikudilika komhlaba kanti yikufohla kwabafana bechapha bephindela emuva sebehlose impi enkulu.

Impi enkulu le kwakungeyokuya kudla umbuso omkhulu owachitha umphakathi wakwabo, wagqibela lamasiko akwabo.

Baphuma abantwana bomhlabathi bengayi emkulwini kodwa ngempela bayachitha igazi empini. Bafunga bafunga bagomela, bethi abafi bagobela ukufunzwa amanyala enyanyekayo lobuntu babo busenyanywa.

Share This:

Sponsored Links