GIYA MTHWAKAZI IQOQO LEZINKONDLO

14 Oct, 2021 - 00:10 0 Views
GIYA MTHWAKAZI IQOQO LEZINKONDLO

uMthunywa

Indikimba – Ezokufa

Imbongi nguArtwell T Masuku

Isihloko senkondlo – Ungangikhaleli mina

Sengitshilo ngaphambili ukuthi ukufa njengoba sikwazi sonke yinto engajayelekanga. Yinto eletha usizi lokukhala.

Abantu abanengi nxa sebefike esikhathini sokudlula kulo umhlaba kuba losizi lokukhala kuzihlobo labangane.

Imbongi lapha ikhuthaza omunye wayo ukuthi enze okungajayelekanga nxa kufiwe. Imbongi ithi, “Ungangikhaleli mina.”

Ekuqaleni sithola imbongi ikuqinisa lokhu ukuthi engakhalelwa ngoba nxa ifile ifile. “Yin’ hlikihl’izinyembezi/Uma ngifile ngifile. Lokhu kuveza mgceke ukuzinikela kwembongi ekufeni. Iyagcizelela ikhuthaza lo ekhuluma layo embiza ithi dadewethu kodwa okungenzeka kube ngumkakhe ithi ‘ungakhuphi ngitsho inyembezi ngakho”.

Iqhubekela phambili ithi lo ekhuluma laye ithi kadle anathe akholise impilo angaguquli impilo yakhe ngaye ngoba yena ufile ufile.

Izimisele ukufa imbongi njalo iyakubona ukuthi ukufa nxa kuvele sekufikile akula engazivikela ngakho. Ukuzinikela ekufeni lokho kucaca lapho isithi kayikhathali ngoba akukho ndawo lapho engabalekela njalo icatshe khona ngoba ukufa kuyisithunzi kuye okutsho ukuthi kumeyeme lokho kufa kakuxwayani laye. Imbongi iyambuza lowo owesintwana ekhuluma laye ukuthi kungani ekhala ibisilitshela lelo themba layo ukuthi kalithule ngoba umhlaba kawutshabalali ngokufa kwayo.

Iyatshela othemba layo ukuthi kalithule lixolise umoya walo ngoba ukufa yindlela yethu sonke. Iyatshela njalo ithemba layo ukuthi inhliziyo yalo kayibe lokuthula. Inhliziyo yalelothemba kayibe mhlophe lisale liyikhumbula yona imbongi.

Sekuvela sobala ukuthi lelothemba yisithandwa sayo imbongi yikho isisitshela isithandwa sayo ukuthi kasisale siyikhumbula yona imbongi esiyogoduka. Imbongi iyasikhumbuza isithandwa sayo ukuthi bajabulile isikhathi sisekhona.

Iyasitshela njalo isithandwa sayo ukuthi sokumele sehlise ezosizi inyembezi kodwa ibuye igcizelele ngamabala amakhulu ithi kusithandwa sayo: “YEKA”. Lokhu kuqinisa umqondo wokuthi singamkhaleli ekufeni isithandwa sayo.

Iyazinikela ekufeni imbongi ngoba itshela isithandwa sayo ukuthi singayikhaleli yona kodwa kasikhalele ingane zaso zona esoziyosala zihlupheka kungasikuzithandela kwazo.

Lanxa ikhuluma ngento elusizi okuyikufa olungehla langasiphi isikhathi imbongi ikhumbuza isithandwa sayo ngensuku ezedlulayo lapho ababejabula bengamathe lolimi.

Kuyavela ukuthi imbongi lesithandwa sayo babehlangana phandle egangeni ngoba ithi babenambitha amakha emvelo obuhlaza. Lanxa isifile imbongi ithi isithandwa sayo masingehlisi inyembezi uma isithombe sobuso bayo sifika engqondweni yaso.

Iyakholwa kuNkulunkulu ngoba ikhuthaza isithandwa sayo ukuthi loba kuyini esikubonayo kodwa kasiguqe phansi sidumise uSomandla ngesikhumbuzo esihle kodwa nini lanini singamkhaleli.

Share This:

Sponsored Links