Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

16 May, 2019 - 00:05 0 Views

uMthunywa

Imbongi nguJerome R Nyathi

Isihloko senkondlo Luthando bani lolu?

KULE inkondlo ebethwe ngaphezulu imbongi ibona uthando oluyisimanga, olungaqedisisekiyo. Izenzo zaloluthando imbongi elubonayo alujayelekanga ngoba lubunjwe yizinto ezingalunganga.

Lokhu ikubeka ngalamazwi imbongi: “Ngizelwe ngiyize, ngizabuyela ngiyize.” Lapha imbongi itsho ukuthi yeza emhlabeni ingalalutho njalo izabuyela lapho eyavela khona ize.

Iyabuza imbongi ukuthi njengoba vele yeza ingelalutho lapha emhlabeni pho yini ekupha abanye? Ekubonayo yikukhohlisana kuphela lapha emhlabeni njalo yikho kuphela ekubikela umzawayo. Nxa ikhangela labo abathi bayathandana kayiluboni lolothando ngaphandle kokuthi,” Ngipha lumunwe lami ngikuphe lo owami”. Uthando elubonayo imbongi ngolokuthengana kuphela, kalukho lona kumbe ngithi kalujulanga kumbe kaluzikanga lolo thando.

Isibuza kumphakathi imbongi ukuthi luthando bani olunje. “Luthando bani lolu bakwethu? Uthanda mina kumb’uthand’engikugqokileyo? Uthanda mina kumb’uthand’inotho yami?”

Imibuzo le engadingimpendulo iveza sobala ukuthi imbongi iyabona ukuthi isithandwa sayo lesi kasimthandi. Kasithandi yona lesi sithandwa. Sithanda lokho imbongi elakho okunjengokugqoka kwayo kanye lenotho yayo okungaba yimali kumbe konke lokho elakho okuyehlukanisa labanye abantu.

Kalukho uthando lapha  kulesi sithandwa sembongi kodwa kukhanya sithanda inotho kanye lakho konke elakho. Iyabuza imbongi kulesi sithandwa sayo ukuthi kungayiphelela konke lokhu isebenzisa isaga ukuthi njengoba kuphela njengamazolo isitsho ukuthi kuphela lula pho kuzabayini na? Imbongi ithi isililo leso sizabikwa sithiweni nxa leyo notho eyithandelwayo isiphelile? Sizaba sikhulu leso sililo njengoba sithandwa leso sithanda inotho yembongi.

Njengoba leso sithandwa sihamba ngale indlela imbongi isibuza amaqiniso ukuthi kambe ingagxotshwa yimota ibe yisilima sizayithandelani leso sithandwa?

Iyaqhubeka ibuza ukuthi inotho inganyamalala sizayithandelani leso sithandwa? Yisimanga esiyiqeda amazwi lesi imbongi. Iyakubona imbongi ukuthi akulathando lapha ngoba lwakhelwe phezu kwenotho kuphela. Kodwa imbongi kayideli ukusibonisa isithandwa sayo ngobubi bendlela angahamba ngayo.

Iqhubeka ibuza kanje imbongi: “Kamb’othand’iluba uyayath’ angaligec’alithand’ uma selibunile?” Kambe lesi sithandwa sembongi sizaqhubeka siyithanda yini imbongi nxa lokho ekugqokileyo, lenotho leyo sekuphelile.

Akusoze kwenzeke ngoba lothanda iluba nxa lingabuna kasela ndaba lalo. Imbongi ithi bazake babone njengoba kuthiwa umhlaba uyaphenduka. Nxa kunjalo ulethenjana lokuthi hlezi lesithandwa sayo singaphenduka siyibone ngenye indlela impilo.

Isicela imbongi ukuthi kasihambe laye isithandwa sayo simtshengise ukusithanda kwaso.

Ucela ukuthi simphelekezele isithandwa sayo baxoxe: “Ngiphekezela sixoxe, sithandwa.” Imbongi ithi kayilali, kayidli njalo ayizwa kuhle nxa ingelaso isithandwa sayo.

Share This:

Sponsored Links