GIYA MTHWAKAZI: IQOQO LEZINKONDLO

23 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
GIYA MTHWAKAZI: IQOQO LEZINKONDLO

uMthunywa

Indikimba – Ezempi

Imbongi Qiniso Mabhena lo N C G Mathema

Izihloko zenkondlo — Impi

Ngikutshilo ngaphambili ngathi ekuhlaziyeni izinkondlo zethu sizahlangana lembongi ezilobe inkondlo ngentonye.

Lamhlanje sihlangana lembongi ezimbili ezibethwe ngaphezulu ziloba ngempi, into edunga impilo kazulu. Imbongi lezi zikhethe sihloko sinye, Impi. Okusobala yikuthi phakathi kwazo zombili imbongi akula oyithandayo ayincome impi. Zombili imbongi ziveza ububi bayo impi.

UQiniso yena ukhulume ngempi ngezigaba ezifika itshumi kanti uMathema ukhuluma ngokufa lokhu kuzigaba ezintathu kuphela. Imbongi lezi zibuveza egcekeni ububi ngempi. UMathema uhle athi bhadla ekuqaleni kwenkondlo yathe ethi, “Impi imbi”.

Uyawusekela umbono wakhe ngempi uMathema ethi impi iyachitha, iyabulala njalo isanganisa ikhanda. Ngakwelinye icele lanxa uMabhena ezaveza ububi bempi esehla layo inkondlo yakhe usitshela ngokuthi yayilwelwani impi.

UMabhena usitshela ukuthi endulo, kudala isizwe sasiyisizwe ngokulwa impi. Uqhubekela phambili ethi impi yayiyimpilo ngoba imisa imibuso.

Ngempi imibuso yayisima kumbe ibhidlike. Imibuso yayibhidlika ngoba isizwe sehluleke ukulwa impi. Ngamanye amazwi lokhu kutsho ukuthi ngokwehluleka ukulwa impi ezinye izizwe zazikhwela zizehlele umbuso owehluliweyo uhle uchitheke ungaze wama.

Leso sizwe esasithe sazilwela saqina umbuso waso wawusima njalonje. UMathema yena usitshela ukuthi lanxa impi imbi kodwa nxa elakhe ilizwe lihlaselwa, lingenelwa laloba ngubani uzimisele loba nini ukuyilwa impi agwaze aqhuqhumbise isitha.

UMabhena yena usitshengisa ububi bempi ethi yayigeleza imifula ngegazi labafo. Lapha imbongi isebenzisa ihaba isitshengisa ukuthi abafo labo bafa ngobunengi kwachitheka igazi labo elinengi kakhulu.

Lanxa sekunjani igazi labantu lingezake ligeleze ligcwalise imifula.

Uyaphambili uMabhena ethi abafo abasindileyo kuleyompi babesala bengaphethe lutho ngoba zonke izifuyo zabo zithunjiwe, zithunjwe yileso sizwe esidla ngegazi.

Laye uMabhena njengoMathema usivezela ukuthi lanxa yayimbi impi kodwa kungani yayisibakhona. Kuthiwa indoda yayiyindoda ngokulwa. Ngokulwa usendo lwendoda lwalubongwa.

Lwalubongwa usendo lwendoda ngokulwa lukhukhunyezwa ngobuqhawe. Ngobuqhawe lobo zadaleka-ke izangelo zabantu.

UMathema lanxa eyichothoza impi ethi imbi uqhubekela phambili ethi nxa kufanele uthi kumele abantu bengathikazi lakancinyane balwe, bayilwe babulawe labo babulale. Lanxa kunjalo kodwa uyagcizelela ethi impi imbi.

Zifundeni zombili inkondlo lezi lizifananise loba liziqathanise. Lokhu kuzakwenza ukuthi lizwisise ukuthi imbongi zingakhuluma ngento nye kodwa zisebenzise indlela lamazwi atshiyeneyo.

Share This:

Sponsored Links