Giya mthwakazi: iqoqo lezinkondlo

10 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Giya mthwakazi: iqoqo lezinkondlo

uMthunywa

Indikimba – Ezomanyano
Imbongi nguSithenjisowe J J Ndlovu
Isihloko senkondlo – Imoyamunye iZimbabwe

QAPHELANI bafundi ukuthi le ngenye yenkondlo ezinde kakhulu. Ngalokho-ke kasenelise ukuyichasisa yonke kulelikhasi kodwa sizaqephuna lapha lalaphaya sitshengisa indlela yokuhlaziya izinkondlo okuyikho okumqoka lapha. Ukunika izibonelo lezi senzela ukuthi ubone indlela yokwenza lokhu ukuze lanxa uhlangana layiphi inkondlo wenelise ukuyicubungula wedwa.

Nxa imbongi isithi omoyamunye iZimbabwe itsho ukuthi abantu babambene, kulokuhlaliseka kanye lokuthula.

Ukuthula lokhu lenhlalakahle imbongi isivezela ukuthi kweza ngamaqhawekazi elizwe lethu leli leZimbabwe.

Imbongi iyawadumisa lawo maqhawekazi. Lokhu sikuthola ekuqaleni kwenkondlo: “Sithi halala kulawo maqhawekazi/Okunamhlanje sihlezi santandokazi/Ngalw’igazi elaphalazwa sambobe/Wolaza olahlwe akwandaba ngob’uyize,”

Imbongi iyaphambili idumisa amadlozikazi eZimbabwe okulamhlahle abalondolozi kabanzi eZimbabwe. Ngembuzo engadingimpendulo imbongi iveza lokho okwakusenzekala ngaphansi kombuso wabeLungu lamaBhunu. Nansi leyo mbuzo engadingimpendulo: “Akusithi laba ababetshaywa kabuhlungu? Akusithi laba ababetshelwa ubukhefa?

Akusithi laba ebesiyimihambima eZimbabwe? Akusithi laba ebeseisemukwa imihlaba yethu?”

Iqhubekela phambili imbongi ibuza eminye imbuzo ithi: “Siyobe siyigqula kuwaphi amaguma Siyinkantsha ngaphi iminkantsho singaze Silibale lobobugqili, lokho kugqilazwa kwelethu. Lapha imbongi iqapha lokhu isenzel ukuthi abantu beZimbabwe bengakhohlwa imbali yelizwe labo. Bengakhohlwa ukuthi lanxa behlezi kuhle lamhla kweleZimbabwe kodwa izolo bebegqilaziwe elizweni lakibo.

Kusenjalo imbongi isisondeza embini lapho bekubindana abalweli benkululeko kanye labao bemzini amabhunu phela. Imbongi isichazela ngempi etshisayo eyayiseNkayi emaguswini. Kuyayijabulisa imbongi lokhu . Zwana amagama okutema ukuhlangana kwamabutho amabili ithi: “Mbubu! Mbubu! Ihlangene emaguswini eNkayi/ Yewu!

Yewu! Zigwazene yahlehl’eyemzini.” Kwakunzima zalapha kwakubinda abalweli benkululeko laBhunu aze ahlehlela emuva amaBhunu.

Yayithokozelela le impi eyenzakala emaguswini eNkayi yikho imbongi iyichaza sengathi layo yayiphathekile kiyo.

Zwana amagama ayo ayiwo ayesetshenziswa ngamabutho akudala nxa zazibambene lesitha. “Ngadla mina kaBaba!

Ngadla lon’iBhunu Kwayisigunqugunqu okwempi kaSathane lesikhonzi Kwatshisa phansi kwaqanda phezulu webaba, Onsundu esithi, “Khwahlandini.” Ngemva kwaleyompi etshisayo imbongi isitshengisa izilandelamuva zakho konke lokho.

Ithi amasandle akibo ayesabeka ngalo igazi labakibo ababatshiyayo esitsho labo abafela empini. Amagusu akibo ayesabeka ngawo amathambo esabekayo abantu abasala empini. Imbongi ifanisa amathambo la lesihotsha samathambo sona esabonwa nguHezekiya wakudala endulo esizwa ngawo encwadini engcwele iBhayibhili okubikwa wawalaya ukuthi ahlangane.

Bafundi ubhubhane lweCOVID 19 lukhona ngalokho landelani inkuthazo yabezempilakahle ukuthi lizivikele njani kuwe. Lingathathi amathuba okuthi lifuna ukuzibonela ngawo. Imfundo kwabaphilayo hatshi kwasebedlule.

Share This:

Sponsored Links