Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

15 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

uMthunywa

Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezokunakana
Imbongi nguDumisani J Tshuma
Isihloko senkondlo – Ngiyesaba

Kule inkondlo imbongi iveza ukwesaba kwayo. Yesaba izinto ezimbalwa imbongi kodwa okumqoka phakathi kwakho konke lokhu yikuphila lokufa. Lezi yizinto ezehlukeneyo kakhulu elomkhandlo phakathi kwazo. Nxa ukuhlolisisa lokhu uzathola ukuthi phendu kukunye kuletha okunye. Nxa uphuma ekuphileni ungena ekufeni. Imbongi iyakwesaba konke lokhu.

Imbongi iqala inkondlo yayo ngokusitshengisa ukuthi iyakholwa emadlozini abizwa kuthiwa ngabaphansi kwezinye izibanga. Ithi iyesaba ukuguqa phansi ikhulume labaphansi eyabafihla ngaphansi kwamadwalakazi abanzi. Lokhu kusivezela sobala ukuthi labo abaphansi imbongi eyesaba ukukhuluma labo ngamadlozi akwabo angabantu labo abafayo bangcwatshwa ngaphansi kwamadwala amakhulu.

Isebenzisa inhlonipho nxa ichaza lezo zihlobo zayo eseyazingcwaba phansi emhlabathini ngokuthi yabafihla.

Umlomo wayo imbongi isiwenza okuyinto okuncinyane kakhulu njengoba isebenzisa isinciphiso ithi yesaba ukuvula okungumlonyana lokhu ikhulume okungamazwana okuzacunula abaphansi. Iyesaba ukucunula amadlozi akwabo ngalokho ezakukhuluma. Ebusuku lakho imbongi ithi yesaba ukulala ngoba abathakathi bangayibulala. Kusobala ukuthi imbongi le ilenkolelo kuzinto zesintu yikho ikhuluma ngokwesaba abathakathi ukuthi bazayibulala njalo yesaba ukucatshelwa inhlanga kanye lokuhitshiswa umhlanga owengqukethe ukufa ife lokufa.

Imbongi le ikholwa ukuthi ukufa lokhu kulethwa ngabathakathi ngoba kasizwa ibetha igama likaNkulunkulu. Iyagcizelela imbongi ukuthi ilovalo iyesaba ukubona, njalo yesaba ukukhukhuzwa ingasela kukhuza izinanakazana lezo eziyikhukhuzayo. Lapha sibona izinanakazana ezinjengokuhlwa sezikhukhuza amathambo embongi isifike engasela kuzivikela kumuhlwa lowo. Iyaphinda imbongi ithi ye, ilovalo iloqhuqho iyesaba lokhu ukufa itshiye usomoya omutsha. Lesi phela yisithandwa sakhe esitsha asanda kusithatha.

Yesaba ukusitshiya isithandwa sayo lesi esanda kusithatha njengoba uMdali wathi sebenyamanye. Ilombuzo imbongi ukuthi nxa uMdali watshonjalo pho sona isithandwa sayo sisalelani emuva kulokuthi bafe bonke bahambe kanyekanye. Ngakwelinye icele imbongi ithi ilovalo lokuphila idle ukudla kwehle, inathebehle inabile. Ithi kusenjalo yenamile imbongi kungakapholi lamaseko kufike umbiko obuhlungu kuthiwa uzibani kasekho ufe engagulanga lakugula.

Ikusekela langesaga lokhu imbongi ithi, kuchithek’amasi selifil’igula. Ithi ngalokho iyesaba-ke imbongi ilovalo. Koba idobha lumbhalo ithi inqobe lolovalo ithi, qha, luyayitshaya lolo valo. Iyakhala imbongi ithi yesaba ukuphila ibona ilembu elibomvu liphephuka isimame (omama) sihlulukelwe sibunile, siyalila, sichiphiza izinyembezi sihonqe isidumbu sikamfowabo. Kwenzakala lokhu nje obaba basemba indlu yomfowabo. Ibala elithi indlu lihlonipha elithi ingcwaba kumbe iliba.

Utshonile umfowabo ngoba ekhanywe yizikliwi zakwabo zimbangisa amanonokazi akwabo. Ngalokho-ke imbongi ithi iyesaba ukuphila.

Qedisa iziqendu eziseleyo lawe mfundi ngoba akusekho okufihlakeleyo. Vikela umkhuhlane weCOVID-19 ngokulandela izixwayiso eziphiwa lugatsha lwezempilakahle. Bona ukuthi uyaphila kuqala ubusubalela ukuphumelela. Impilakahle kuqala ezinye izinto muva.

Share This:

Sponsored Links