Giya Mthwakazi – Iqoqo lezinkondlo

08 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Giya Mthwakazi – Iqoqo lezinkondlo

uMthunywa

Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba Ezilezikhalazo

Imbongi nguQiniso Mabhena

Isihloko senkondlo — Ukusolwa

VUMA ukusolwa. Musa ukusola abakusolayo. Imbongi ikubeka mgceke lokhu ekuqaleni kwenkondlo yayo ukuthi njengomdaka ukusolwa kungasibumba isimilo. Abantu babukwa nje kungoba izimilo zabo ziqondiswe yilabo abazisolileyo lapho eziphambuka khona. Ukusolwa njengomdaka kungasibuma isimilo kusilolonge sivumelanne lentando yombumbi. Osolayo uyasakha isimilo esingaqindanga.

Osola kahle kuthiwa usicanda kahle isimilo kuthi lowo omasolelo mabi uyasibhidliza sibemvikimviki isimilo. Ngamanye amazwi lapha sikhuthazwa njengabantu ukuthi sisole kuhle izimilo zabantu sizakhe hatshi ukuzisola kubi ngoba ngokwenzenjalo sihle sizibhidlize izimilo zabantu. Isiqokoqela sendaba lapha yikuthi ukusolwa kuhle ngoba kuqondisa isimilo. Umuntu ongasolwayo ongafuni kusolwa kalunganga.

Imbongi isikhuthaza ukuthi sivume ukusolwa ngoba lokho kungasenza sisinde ebubini.

Ukusolwa kubonisa izigwenza zempilo kumbe amaphutha abantu abawenzzayo empilweni. Singagxanguza kumbe lapho esenza khona amaphutha singasolwa ayaqonda amabatha. Olamabatha siyakwazi ukuthi uyehluleka ukuhamba alandele indlela ahambe esebutha izikhukhula emaceleni kwendlela kumbe ehlatshwa ngameva. Angatshelwa ngamabatha akhe uyenelisa lowo olawo ukuthi azame ukuqonda alandele indlela. Kunjalo-ke kangempoko ivuma ukusolwa uyaphepha ebubini kumbe asinde ezingozini.

Lamaqhwala esilawo ayabazwa yilusolwa ziqonde izimilo zethu ngoba sivumile ukusolwa. Imbongi isipha isibonelo esihle isitshela ukuthi kakulantokozo embusweni kantandokayiphikiswa ngoba insolo kayilandawo kulowo mbuso. Untandokayiphikiswa kavumi ukusolwa.

Embusweni kantando kayiphikiswa osolayo lanxa eqondile ujeziswa kabuhlungu, aze engaphindi ukusola lokho okungasolwayo.

Imbongi isiqondiso isixwayiso sayo kwabasakhulayo ngoba kuyibo kwezinye izibanga abala ukulandela izixwayiso. Imbongi ithi kosakhulayo:

“Vuma ukusolwa wen’osakhulayo Uze uphephe endongen’ezifun’ukukugqibela.” Kulengozi lapha ami khona osakhulayo okudingka ukuthi alandele ukusolwa lokhu akuphiwa yimbongi yikho ezaphepha kulezongozi lamawa lawo. Iyaqinisa imbongi itshela osakhulayo ukuti aceze lawamanyala afuna ukumngcolisa .

Lokhu angakwenza ngokuvuma ukusolwa amashwa azamxekela zivuleke zibemhlophe izindlela zakhe. Ngokuvuma ukusolwa lowo osakhulayo uzakuba yisibusiso esiswini salowo esamthwalayo njako abeligugu kwabemuli yakwabo. Abesizwe sakwabo bazaziqhenya ngaye ngoba eyilondile yonke imiyalo yakwabo. Lelizwe lakwabo lowo osakhulayo lizahlonitshwa ilizwe lakwabo ngoba evumile bemsola abakwabo.

Ilemfundiso enhle kwabasakhulayo imbongi nanku imtshela omunye ukuthi engabophi ubuso nxa esolwa hlezi labo abamsilayo banyampi inhliziyo abamsolayo bethi kazidingi izeluleko ngoba esazi konke. Ukunyampa inhliziyo yikungathakazeleli lokho okubonayo. Bayayeka ukumxwayisa lowo izenza isazi lanxa eqonde ewni eswla umncedisi. Imbongi ikhuthaza osakhulayo ukuthi kavume kuphela ukusolwa ukuze abelempilo enhle ngoba ukusolwa kuyisisekelo sempilo.

Vikela ubhubhane lweCovid-19. Sanithayiza njalo ungasehli isayeke sakho.

Share This:

Sponsored Links