Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondl

22 May, 2019 - 22:05 0 Views
Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondl

uMthunywa

Indikimba — Ezothando

Imbongi  nguArtwell Masuku

Isihloko senkondlo — Musa ukudlala ngami

LAMHLANJE sihlangana lentombi ebiphakathi kothando oluvuthayo lojaha okuthiwa nguThemba. Intambo ebiziqinisa lolu thando seziyengokubola. Seziqamukile lezontambo yikho lintombi esixwayisa uThemba ukuthi angadlali ngayo.

Kukhanya seyonakala okuyikuthi seyazithwala yaba lengane ngenxa yakhe uThemba.

“Musukudlala ngami’Themba Khumbul’ukuthi nginje nje Yizindaba zakho.”

UThemba lo wayilandela lintombi wayitshumayeza, wayisukela ingadlanga nkotshana zakhe. Lokhu kungabe kusitsho ukuthi uThemba wayisukela wayiqomisa lintombi eyitshela amagama amnandi eyithembisa izulu lomhlaba.

Kuvela sobala lokhu nxa intombi isithi yalubona uthuli lushunqa (luthunqa) okutsho ukuthi yahle yalithanda okwamagama lelijaha. Yahle yaba phakathi kothando olukhulu lintombi kambe isizwa amagama angunomaju.

Yamthanda uThemba lintombi ngoba ize imfanise lengilosi. Ingilosi zibatshazwa ngobuhle bazo ngoba ziduze loNkulunkulu, uSomandla, uMvelinqangi, uMdali.

Lintombi layo yayithethwe kakhulu luthando ngoba ithi ngokubona uThemba kwangathi ibone ingilosi. Sebebonene-ke kwathi ilanga selimathunzi intombi ithi yiso isikhathi uThemba ayiqomisa ngaso. Ithi intombi lanxa amagama ayekhethekile, isibazi kumbe uvalo lwanda enhliziyweni yayo yehluleka ukukhuluma kwangathi kayilamagama.

Iyaphambili intombi ithi yalolozelwa yizwi likaThemba, wabuka isimo sakhe wathatheka wavuma ukumqoma uThemba. Ithi kwenzakala lokho ngoba lwaselufikile lona thando abathi aluboni luyisiphofu.

Inhliziyo yalintombi yanqotshwa luthando kwathi yona ekaThemba yabangumanqoba. Iyaqhubeka intombi ithi sekwenzakale lokhu elayo ilizwi lothando layobopha lazethemba. UThemba laye kwelakhe icele walibopha ilizwi lothando wazethemba. Sekunjalo balibopha laba linye ilizwi lothando lothembeko labopheka.

Lunjalo uthando nxa luqalisa luyabe lutshisa lusenza izithandani zivumelane kukho konke ezikwenzayo kungela kudanisana. Sebebophe labalinye ilizwi lothando injongo lothando kwabathanda.

Iyalandisa ngalokho eyakwenzayo lintombi njengokuthi yayilibonile leli jaha elinguThemba lamkhetha phakathi kwabanengi ababengakhethwa. Babebonke loThemba wakhe esihlahleni sothando bezitshuka ezabo indaba zothando lwabo.

Iyaqinisa amazwi ayo athi uThemba kangadlali ngayo ngoba yona kayidlali. Kayimtholi kuhle uThemba nxa esithi kayithembekanga. Isikhala intombi le ngokungazi kodwa ibisimbikela uThemba ukuthi kazange aqomise ukungathembeki.

“O! Uth’ukungazi Yazi-ke mngane wami Ukuthi awuzange uqomise ukungathembeki.”

Nxa sekukhulunywa kanje sokusobala ukuthi sezibolile lezo ntambo ebezibambe loluthando. Kalusekho uthando lwentombi le kuThemba. Lokhu kuvela kula amazwi: “Ngithule ngibuka okubukekayo Ngahleka okuhlekekayo Ngababaz’ okubabazekayo Mus’ukungichithela isikhathi Bangak’owabatshel’okufana lokwami Mangaki amantombazana abethe izingane Ngenxa yakho?”

Share This:

Sponsored Links