Uncategorized

Gidi phansi bendiza ngomgigo

08 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Gidi phansi bendiza ngomgigo Umphurofethi obizwa ngokuthi nguTshukuza

uMthunywa

Wayne Ncube

KULEQULA labathakathi abayisikhombisa lesiqintini seSomgolo eLupane elitshone selizithoba amanxeba kulandela ukuqamuka lokuvuvuka izandla, amadolo lemilenze ngemva kokuwa lindiza ngomgigo. 

Iqula leli kubikwa lithe seliwile laphanga latshisa umgigo elikhithike kuwo lisenzela ukuvala ukuthi belisiyakwenza ubuthakathi.

Kubikwa iqula leli lithe libona ukuba lilimele kakhulu ngeke lisile ngokwemvelo ngemva kwensuku ezimbalwa laqhubana lisiyadinga usizo komunye umphurofethi oncedisa abantu esigabeni kanti lalingabuzanga elangeni nanko phela umphurofethi lo ufike wathi kalichazele izakhamizi ezilapho ukuthi amanxeba elilawo liwathole njani.

Iqula labathakathi leli libona ukuthi ngeke lithole usizo ngaphandle kokuthi lichaze ukuthi kwahamba njani, labikela umphakathi ukuba likhithike lindiza ngomgigo okubangele ukuthi abanye baqamuke abanye njalo bavuvuke amalunga omzimba atshiyeneyo. 

Intatheli ixoxisane lesinye isakhamuzi uMnumzana Methembe Sibanda oveze ukuthi kabalankani ngesenzo sequla labathakathi eliwiswe ngumgigo.

“Kunengi okwenzakala lapha esigabeni osokuvelile sikhuluma nje kunsuku ezimbalwa ezedlulayo kulequla lamanina ayisithupha kanye lojaha oleminyaka engu-19 ozalwa ngomunye wamanina la abawiswe ngumgigo besiyathakatha.

“Asazi ukuthi babesiyangaphi kodwa ngezwa kukhulunywa ngeSouth Africa mhlawumbe ukhona ababemjongile khonale,” kutsho uMnu Sibanda.

Esinye njalo isakhamuzi esikhulume loMthunywa uNkosazana Duduzile Moyo uthe njengezakhamizi lokhu bengazwisisi ukuthi benela njani kumgigo owodwa beyisikhombisa.

“Mina kangazi ukuthi vele abantu abadala abayisikhombisa benela njani kumgigo mhlawumbe yibo ubuthakathi bakhona. 

“Ukuthi babesiyangaphi lokhe singakuqedisisi kodwa kungathi babesiya eSouth Africa njalo kukhanya bawela phezu kwesihlahla somkhomo yikho balimala.

“Ngesikhathi befika kuTshukuza lomaDlamini babesesabeka ngoba baze beqiswa udwendwe kusenzelwa ukuthi baphange bathole usizo. Babelimele abantu laba abanye babevuvuke imilinze abanye ingqagala omunye njalo wayephukile abanye babevuvuke amadolo ngaphandle kukajaha, nguye yedwa owayengalimalanga,” nguNkszn Moyo lowo. 

Ekhuluma loMthunywa omunye umphurofethi obizwa ngokuthi nguTshukuza uthe wakhulekela omama abayisithupha phakathi kwabo kwakulo NaMango, uNaZwelo kanye lomkhulu wabo uNaSphiwe kanye  labanye angasazange wabaqamba ngamabizo abafika belimele bedinga usizo. 

“Amanina la afika lapha edinga usizo nanko phela ayeselezinsuku efuthelwa kodwa ubuhlungu bungehli. Ngesikhathi sibakhulekela sananzelela ukuthi omama laba babelimele ngesikhathi besiyaganga kungakho sathi kibo kabaqale bachaze ukuthi kwenzakaleni kibo.

“Omama baqala bethandabuza ngoba besesaba umphakathi kodwa bathe sebebone ukuthi ngeke bathole usizo bacina bechaza ukuthi bawele esihlahleni somkhomo ngesikhathi bendiza ngomgigo. 

“Abathakathi balakho ukufika endaweni ezikhatshana ngemizuzu nje bendiza ngezinto ezitshiyeneyo. Balakho ukuyafika kubo South Africa kumbe eMelika besiyaganga.

“Okwabangela ukuthi bawe yikuthi balahlekelwa ngamandla abo ngesikhathi befika phezu kwaleso sihlahla yikho nje bacina besiwa,” kutsho uTshukuza.

UMthunywa uzamile ukudinga iqula leli kodwa linyamalale phambi kwamehlo akhe ngoba engalazi. 

Share This:

Sponsored Links