Gebhani imigodi emasimini lilime lithelezela

09 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Gebhani imigodi emasimini lilime lithelezela

uMthunywa

Wayne Ncube

ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bacabangisise ngokulima bethelezela ngenhloso yokwenqabela isikhathi sendlala esikhangelane laso.

Ingcitshi kwezokulima kunkampani yeSeed Co, uMnumzana Jabulani Ncube uthe abalimi kumele bakwazi ukuthi lo ngumnyaka wendlala enkulu kungakho bangalima ngokuthelezela kungabasiza kuze kune izulu.

UMnu Ncube uthe abalimi abalimela ukuthengisa kabagebhe imigodi yamanzi engaba mithathu kumbe idlule ngensimu ukuze bathole amanzi okuthelela izilimo zabo.

“Abalimi kabagebhe imigodi yamanzi, ingabasiza  ukuthelezela nxa izulu selihambile izilimo zingakavuthwa. “Injongo yokugebha imigodi ibe minengi yikuthi  abalimi babe lamanzi amanengi kungxenye zonke zensimu okuzenza benelise ukuthelela yiloba yisiphi isikhathi somnyaka, ngoba kungavamanga ukoma imigodi yonke ngesikhathi esifanayo,” kulandisa uMnu Ncube.

Uqhubeke ngokuxwayisa abalimi abezinga eliphansi ukuthi kabathenge imitshina yokudonsa amanzi emigodini ngempompi ukuze ifinyelele ensimini zabo.

“Kulemitshina yokudonsa amanzi emigodini, ingancedisa abalimi ukuthi bathole amanzi okuthelela izilimo zabo.

“Nxa befisa ukwenza lokhu kumele badinge abantu abalolwazi bafake lokokufakaza ukuze bathelele  ngobucwephetshe okungabalethela inzuzo ngesikhathi sokuswelakala kwezulu,” kutsho uMnu Ncube.

Uphethe ngokuthi nxa bangagebha imigodi balakho ukuzitshayela imali enhle ngoba balutshwana abalimi abalemithombo yamanzi okuthelela.

“Umkambo uyavuleka ngesikhathi sokutshisa ngoba  abalimi abanengi bayatshelwa yizilimo kucine kusiba lokungatholakali kwezinye izilimo emkambo, ngakho abalimi abathelela izilimo zabo bangazenzela imali enhle,” kuphetha uMnu Ncube.

Share This:

Sponsored Links