FUYANI INKOMO ZOCHAGO

19 Aug, 2021 - 00:08 0 Views
FUYANI INKOMO ZOCHAGO

uMthunywa

Ethel Ncube
ABALIMI abafuyileyo bakhuthazwa ukuba bafuye inkomo zochago ngoba uchago lulemali njalo umkambo walo mkhulu kuleli kunye lakwamanye amazwe.

URegional Dairy Officer, kunhlanganiso yeLivestock production Development, uMnumzana Cosmas Muzunde uthe isilinganiso sochago olutholakala kubafuyi luncinyane kakhulu ngakho abafuyileyo bakhuthazwa ukuba bangene kubhizimusi lokufuya inkomo zochago.

Ekhuluma loMthunywa uMnu Muzunde uthe abafuyi kabafuye inkomo zochago ngoba zilenzuzo.

“Isilinganiso sochago esifunakala elizweni ngomnyaka yi 120 million litres kodwa ke, khathesi uchago olutholakalayo ngamalitha angu-80 million ngomnyaka okuveza ukuba isilinganiso sakhona siphansi ngamalitha angu-40 million,” kuchaza uMnu Muzunde.

Uqhubekele phambili esithi abalimi ababuye emahofisini abo bazobabela ulwazi lokugcinwa kwenkomo zochago ukuze babe lakho ukungena kubhizimusi le.

Uthe okunye okwenza uchago lube lulutshwana yikuthi labo abafuya inkomo lezi kabazinakekeli ngendlela ekhangelelweyo.

“Inkomo lezi kumele zithole amanzi amanengi njalo ahlanzekileyo ukuze zehlise kakhulu. Kumele zithole ukudla okwaneleyo kungakho lo ozifuyileyo uyabe ekhuthazwa ukuba azilimele utshani bokudla i-lucerne njalo zidle ukudla okwaneleyo.

“Abafisa ukufuya bayenelisa ukuthenga inkomo eyodwa ngeUS$900 kusiya kuUS$1200 njalo umlimi angathenga eyodwa uHulumende laye ulakho ukumnika enye eyokuboleka ngaphansi kohlelo lwakhe lokukhuthaza ukufuya inkomo,” kuphetha uMnu Muzunde

Share This:

Sponsored Links