Uncategorized

Engafeba kahambe!

11 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Engafeba kahambe!

uMthunywa

KULOMHLABELELI owayelodumo kodwa ongasekho kulumhlaba owahlabela ingoma ethi kungcono ukulobola umfazi oloyayo kulokutshada ozabe enika uthando kuwo wonke amadoda.

Lokhu kufanana lokuthatha igula elilezankefu zikababa etshone egamula amadenje, ngoMpandula likhipha umkhovu etsheni, utshebise ngawo okungokhekhe yena ubususithi atshebe ngomlaza.

Banengi omama ababanjwa befeba uzwe kuthiwa indoda imxolele, empeleni akula zakukuxolela uyabe nje esakumunya umungula, edidekile engazi ukuthi enzeni kodwa mzukwana inkungu eyabe imbesile iyosakazwa zinsaba zelanga uyowukhomba umuzi olotshwala.

Ngaphandle mhlawumbe nxa idlisiwe ngoba iyabe indoda ingasazenzi. Ngikhumbula enye indoda yake yavelelwa yisehlakalo lesi yathola umkayo eyamkhuphela ezidlula itshumi elivayo inkomo, kwathiwa amxolele, kwala umdala wami uDlomo, sixoxa wathi kimi mfana wami akula kuxola ngoba isilonda somfazi obanjwe efeba asipholi sibhibhidla njalonje, njalo kwesinye isikhathi indoda kuyibangela izifo zenhliziyo, kwakuthi loba ethi uxolile angambona umkakhe ekhuluma lenye indoda, kumbe lezinsuku njengoba sokwande omakhalekhukhwini athi akamthinte kusweleke impendulo iyalumatha inzondo afise lokuthi ngabe ulamaphiko andize emoyeni, evule ilihlo lengqungqulu ethathelwe itsiyane layo emdinga.

Wathi umuthi yikuthi kabuyele kibo uqalise kutsha, ngoba leyondoda bathi yalibazisa ingani ixolile kanti yeluka amasu okuphindisela ubuhlungu ayebumumethe ukusa kwamalanga lomkakhe eseze eselesiqiniseko sokuthi sokuye kwaya ngasifudlana, kanti kabuzanga elangeni bathi indoda yalola inkemba yayo yamjuma yamjuqa wafa ejanquka, walanda lendoda ayebanjwe laye wamsusela amanqe qede laye wathatha isitilobho sika bhulensi esasitshukwe ngesigogo sesambane wazibophela.

Yikho mhlawumbe wawuzwe abantu nxa bekhuluma bathi ukuzwana lomfazi womuntu lonke lobabili liyabe selikhetha indlela yokuya kobhekabezayo.

Njalo loba ungaze umxolele uzafica ukuthi bakhona abazabe belokhe bekuthunuka benika umzekeliso ngawe, abanye ngabahle bathi bangabona amakhosikazi abo ehamba loyabe ebanjiwe uzwe bethi ungabohamba loNaZibani banyana uzakufundisa imikhuba yokunqwethela amadoda abanikazi, uyabe eselihlazo phela.

Ikhosikazi yilo elinika indoda isithunzi ngokuziphatha kwalo. Ngithi kuwe ungalingi uze ulingeke, uyahamba kini.
Ayixabene.

Umlobi uthinteka ku: 0714355641.

Share This:

Sponsored Links