Ezemfundo – Education

3 months ago | February 16, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Umdlalo: Indlalifa ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo Siqhubeka ngogwalo lwethu oluqukethe umbuzo omkhulu, okucaca nje ...

Isichasiso- Ubumnini

Ubumnini – Isibaluli Ubumnini obuyisibaluli bakhiwa ngokuqalisa ngesivumelwano sesibaluli ecezwini oluyibumnini. ...

Ayiqhubeke impilo lanxa kunjalo

Sikumbuzo Dabengwa Siyahlangana njalo bafundi kuzifundo zethu zempilo lapho esidingida khona konke okumayelana lolimi ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezokufa Imbongi ngu D E Ndoda Isihloko senkondlo – Ungubani? Sizwile ngeviki ephelileyo ukuthi ...

4 months ago | February 9, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Umdlalo: Indlalifa ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo Siqhubeka ngogwalo lwethu oluqukethe umbuzo omkhulu, okucaca nje ...

Isichasiso — Iziqu zobumnini

Iziqu zobumnini zingehlukaniswa ngengxenye ezintathu: Iziqu zobumnini; ubumnini okhanyisayo lobumnini besichasiso. Iziqu ...

Imidlalo yokugijima

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu njalo liyakholisa kakhulu njengoba ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo

Indikimba – Ezokufa Imbongi nguDavid E Ndoda Isihloko senkondlo – Ungubani? Abafundi abalandela amakhasi la ...

4 months ago | February 2, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Umdlalo: Indlalifa ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo Siqhubeka ngogwalo lwethu oluqukethe umbuzo omkhulu, okucaca nje ...

Isichasiso — Ubumnini

Isichasiso siyaqhutshwa Ubumnini Izivumelwano zobumnini Izivumelwano zobumnini sizakhela kuzivumelwano zenhloko. ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezokufa Imbongi nguDumisani J Tshuma Isihloko senkondlo – We kufa! Siyiphethe ngamazwi anzima le inkondlo ...

4 months ago | January 26, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Ugwalo: Indlalifa ngubani: N S Sigogo Siqhubeka ngomdlalo wethu, oyimpicane okwamagama kodwa ke uyisifundo esikhulu ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Indikimba – Ezokufa Imbongi nguDumisani J Tshuma Isihloko senkondlo – We kufa! Lizavuma bafundi ukuthi sesitshaye ...

Isichasiso

Isichasiso siyaqhutshwa Isibaluli Kuviki ephelileyo siphethe sitshengisa umehluko phakathi kwezivumelwano zesiphawulo ...

ISIKHATHI SOKUHLELA

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Ngithemba konke kuhamba kahle lapho elikhona. Abanye benu selitholile impumela ...

4 months ago | January 19, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Umdlalo: Indlalifa ngubani Olwalotshwa ngu N S Sigogo Ophezulu Stinta Ngeviki edlulileyo kusigaba sesine besifunda ...

Isichasiso siyaqhutshwa

Isibaluli lalo ligama eliyisichasiso. Lalo njengezinye izichasiso sichaza uSobizo njalo simlandela emutshweni. Silithola ...

Siyaphambili, siyalungisa sisiyaphambili!

Sikhumbuzo Dabengwa Imigigo iyagigana esifubeni yeka. Isitshwala asisadleki sehle lomphimbo. Umuntu usengathi usuthi ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo

Indikimba – Ezomanyano Imbongi nguG B Tshabalala Isihloko senkondlo –Nanku esasikulindele Lamhlanje bafundi siphutshisa ...

5 months ago | January 13, 2023

Isiphumile impumela ye-A-Level

Sikhumbuzo Moyo IKHANSILI ebona ngokulotshwa kwemihloliso kuleli eyeZimbabwe Schools Examination Council (Zimsec) ...

5 months ago | January 5, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Umdlalo: Indlalifa ngubani Ophezulu Stinta Silokhu siqhubeka kusigaba sethu sesine emzini kaMadlimpisi loMaSithole. ...

isichasiso siyaqhutshwa

Kuviki ephelileyo besichaza ukwakhiwa kwezivumelwano zezichasiso kuzigaba ezithile njengalokhu okulandelayo: Kubizo ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo, Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezomanyano Imbongi nguG B Tshabalala Isihloko senkondlo – Le inkondlo siqale ukuyicubungula ngezigaba zayo ...

Ukuqala komnyaka

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Ngithemba liphilile njalo libe lekhefu elihle kakhulu. Seliphelile-ke ikhefu ...

5 months ago | December 29, 2022

Ukuhluzwa kwengwalo

Umdlalo: Indlalifa ngubani Ophezulu Stinta Silokhu siqhubeka kusigaba sethu sesine emzini kaMadlimpisi loMaSithole. ...