Ezamasiko – Cultural Articles

11 months ago | May 24, 2018

Inhlupho zalamuhla: Ngimzilela isikhathi esinganani umkami

Ngimzilela isikhathi esinganani umkami Ngingowesifazane owafelwa ngumkakhe ngisemncane. Uhlupho yikuthi angikwazi ukuthi ...

Isigqi somdladla. . . Isidwabu setshumi lanthathu: ...

Silo Trevor Mhlanga Impunza ngumkhuhlane ohlasela ijwabu, ohaqaza sambabazane njalo othi ungakubamba ukuthume ukuba ...

11 months ago | May 17, 2018

Isigqi somdladla. . . Isidwabu setshumi lambili: Isikhathi ...

Silo Trevor Mhlanga ILANGA liphuma ekuseni ligijime ngesiqubu somvundla ovuswe ngamaganyana, besekuthi lingadinwa ...

Inhlupho zalamuhla: Usemithise omunye umfazi

Kaselandaba lami, kangisamthembi NGITHEMBA uqine saka Khulu ngoba lami ngiqinile. Umkami Khulu kaselandaba lami ngitsho. ...

12 months ago | May 10, 2018

Isigqi somdladla: Isidwabu setshumilanye: Thatha Izinqumo ezilukhuni

Silo Trevor Mhlanga Ngempela ukuphumelela kutsho ukuthatha izinqumo ezifaneleyo lokuvuma lapho ophambanise khona. Nxa ...

Inhlupho zalamuhla: Ikhondomu kalingikholisisi

Kuyini okuveza ukuthi umuntu uyakuthanda? Ngithandana lowesilisa engimthanda kakhulu kodwa angazi loba yena uyangithanda ...

12 months ago | May 3, 2018

Isigqi somdladla. . . Woba ngumhlahlandlela hatshi umsitheli

Nxa ungaphindela emuva ukhangele indaba esike saxoxa ngayo elesihloko esithi: “Impi izala umnqobi” uzananzelela ukuba ...

Inhlupho zalamuhla: Yisihlobo kumbe bayathandana?

Yisihlobo kumbe bayathandana? Silomntwana oleminyaka emihlanu lonkosikazi wami. Esanda kuzalwa umntanethu kulomuntu ...

1 year ago | April 5, 2018

Inhlupho zalamuhla. . . Ngithandana lam adoda angihlukuluzayo

Ngafelwa ngumntwana, kangikwamukeli Sileminyaka emibili sitshadile lomkami. Sokusiyaphela umnyaka odluleyo bengikhulelwe ...

1 year ago | March 29, 2018

Inhlupho zalamuhla: Usezithwele kodwa asitshadanga, singamaKhristu

Selokhu ngalahlekelwa zingane seguqukile SESILEMINYAKA eyisithupha sitshadile. Eminyakeni emibili edluleyo ngakhulelwa ...

1 year ago | March 22, 2018

Isigqi somdladla. . . Isidwaba sesine: umbhedo wombheda

Silo Trevor Mhlanga EKUSENI indonsakusa isankanyazela esibhakabhakeni, uyazama ukuvuka uzwe umzimba usala, usathi uyathi ...

Inhlupho zalamuhla: Ungitshiye wahamba lomakhwapheni

Ungitshiye wahamba lomakhwapheni KHULU sileminyaka emine sitshadile lomkami. Kunyanga ezintathu ezedluleyo ngithole ...

1 year ago | March 1, 2018

Inhlupho zalamuhla: Umkami kathembekanga, ulemfihlo

Angisamthandi umkami, ulenkani NGIYINDODA elomnyaka owodwa itshadile. Inkinga yikuthi sengiphelelwe luthando kunkosikazi wami.

Isigqi somdladla: Lasemfeni kuyadliwa

Impilo yemaphandleni inzima sibili, inyama kayiphong’ ukudliwa nje! Inkukhu ihlatshwa kungafika owemzini ovela kude, ...

1 year ago | February 8, 2018

Inhlupho zalamuhla: UBen 10 ongikhulelisileyo usethandana lomngane wami

UBen 10 ongikhulelisileyo usethandana lomngane wami NGITHANDANA lendoda encane kulami ngeminyaka emihlanu. Ngisanda ...

Yayiselatshwa inkomo eyinyumba

BAKAMALANDELA kule iviki sizake sithinte indaba zokufuya njengoba nje inengi labantu emakhaya liphila ngakho. Lapha ke ...

1 year ago | February 1, 2018

ULuphahla, iqhawe lamaqhawe kwezamasiko

Nobuhle Mgwaqo UMBIKO wokwedlula emhlabeni kwentatheli yephephandaba likazulu, uMthunywa uCornelius Luphahla wethuse ...

Inhlupho zalamuhla: Umkami usemithise omunye

Umkami usemithise omunye NGIFONELWE ngowesifazane engazisa ukuthi ubethandana lomkami lokuthi uzithwele. Umkami ngithe ...

1 year ago | January 25, 2018

Inhlupho zalamuhla: Umkami usengincitsha ucansi

Kondli umntanakhe NGILOMNTWANA oyedwa ongumfana oleminyaka eyisithupha njalo lokhe wazalwayo uyise kakaze ayondle.

SIGIYA NGOLUDALA: Basaphathwa ngesineke na abesintwana?

Kuloba uCornelius Luphahla MTHWAKAZI siyadibana kunkundla yethu lapho esigiya khona ngamasiko kanye lemikhuba yethu, ...

1 year ago | January 18, 2018

SIGIYA NGOLUDALA: Zinengi indlela zokukhunkula

Kuloba uCornelius Luphahla MTHWAKAZI omuhle ondlela zimhlophe sasithi nxa umfumfu ununkula intakubomvu zithela ...

Inhlupho zalamuhla: Umkami uyangifihlela imali lokunye

Umkami uyangifihlela imali lokunye NGILEMINYAKA emithathu ngendile. Umkami ngumuntu olemfihlo ezenza ngibone sengathi ...

1 year ago | January 11, 2018

SIGIYA NGOLUDALA: Ihlobo lezilimo kulamazilo akho

Kuloba uCornelius Luphahla EKADENI indoda yayisaziwa ngenkomo zayo kuthi abesifazana babebonakala ngokulima. Lokhu ...

Inhlupho zalamuhla: Ngizatshada lobaba wengane kodwa ...

Ngizatshada lobaba wengane kodwa sengikhulelwe ngeyomunye Sizatshada ekuqaleni komnyaka lobaba wengane yami. Ngenxa ...

1 year ago | January 4, 2018

Inhlupho zalamuhla

Bayangithethisa ngoba kangilamntwana Ngingumakoti osemncane oleminyaka engu-26 yokuzalwa. Asiselabazali lomkami.