Uncategorized

Buyisela isamende owayebayo: Ondofa. . . Kayibuquthi indoda eyayisebenza eNamibia ithonisiswa njalonje

03 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Buyisela isamende owayebayo: Ondofa. . . Kayibuquthi indoda eyayisebenza eNamibia ithonisiswa njalonje UMnunzana Charlton Mpofu

uMthunywa

YiNtatheli KaMthunywa

KULENDODA yeNjube koBulawayo edinga usizo lokulahliswa ondofa abahlala beyitshela ukuthi ibisele isamende eyasitshontshayo eNamibia, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

UMnunzana Charlton Mpofu olemiyaka yokuzalwa engu-40  obesenza elizweni leNamibia edolobheni le-Ondobe engumakhi, oselenyanga ezilitshumi ehlukuluzwa ngondofa emacansini ebusuku njalo uthi bayamgijimisa bamtshiye phakathi kweganga angalaziyo.

Ekhuluma loMthunywa uthe linto yamqalisa kumnyaka odluleyo ngenyanga kaMabasa esaseNamibia waze waphenduka ekhaya.

Uthe ondofa laba baqala ukumhlupha ngemva kokuthengisa isamende somqhatshi wakhe esenzela ukuthenga ukudla njengoba wayeselesikhathi engamthumezeli ukudla.

“Bengisebenza eOndobe lapho ebengiqhatshwe nguMnunzana Chimere sisakha indlu kaKapollo, kuthe ngokuya kwesikhathi ngaphelelwa yimali yokudla ngathinta umqhatshi wami ngimbikela indaba yami wasesithi uChimere anginike  imali yokudla. Wasengipha iR50 yona eyaphangisa ukuphela ngaze ngacina ngithethe isamende esisodwa ngasithengisela omunye owakhayo okuthiwa nguLameck yena ongazange angibhadale lemali yakhona.

“Ngemva kwalokhu ngaqala ukubona abantu abafitshane ababelobuso obungathi ngobendwangu besithi, “bisela isamende owasithengisayo”. Okubuhlungu yikuthi angizange ngiyidle leyomali yesamende ngoba umuntu owasithathayo kangibhadalanga,” kulandisa uMnu Mpofu.

Uqhubeke esithi ondofa laba  babili; owesilisa lowesifazane  abalobuso obungathi ngobendwangu abafika kuye loba yisiphi isikhathi njalo abamlandela yonke indawo. 

“Ongumfazi ulezitho zangasese ezimbili njalo bafika bahlangane lami emacansini. Kwesinye isikhathi bayangithatha bangise egangeni. Isijeziso lesi sibuhlungu  ngoba kangizange ngayidla leyo mali. Kwesinye isikhathi ngiyafikelwa yimcibango yokuzibulala,” kutsho uMnu Mpofu.

UMnu Mpofu uthe sewazama ukudinga usizo kubaphurofethi kanye lenyanga ezinengi kodwa sekwehlule.

“Inengi lalabo engangidinga kibo usizo bayehluleka ngakho sengidinga usizo emphakathi ukuthi kumbe sekungatholakala onganginceda,” kutsho uMpofu.

Intatheli kaMthunywa ixhumane loMnumzana Chimere oseNamibia ovumileyo ukuthi kungabe kuliqiniso ukuthi uMpofu wathwaliswa izinto ngenxa yesenzo sakhe ngoba endaweni le kugcwele abathakathi

“Yebo kuliqiniso uMpofu uke wangisebenzela wasethengisa isamende lami ngilemali yakhe engingambhadalanga yona ngesikhathi engisebenzela. Sekungenzeka ukuthi ondofa babangelwa yikuthengisa kwakhe isamende kodwa vele kulezindawo  ezinengi ezigcwele abathakathi ikakhulu lapho abantu abajayele ukuzithokozisa khona ngakho uyabe ungasakwazi ukuthi ondofa laba bamlandela khonale kumbe yindaba yesamende,” kulandisa uChimere.

Abangabe befisa ukunceda indoda le basithinta kunombolo zocingo ezithi 0773675473 loba ku 0777 847 166.

Share This:

Sponsored Links