Uncategorized

Buyatshabalala Ubuntu . . . !

30 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Buyatshabalala Ubuntu . . . !

uMthunywa

KULESITSHO sesiNtu esithi lixhotshwa libhekile, lokhu yikho kanye okwenzakala ngobuntu bethu. Ungakhangela kulabanye abadala ofica besenza imbedumehlwana uzibuze ukuthi uyabe efundisani intsha. Phela isondo langemva linyathela olwaphambili, wena omdala nguwe okumele ufundise abantwana ukuphila okulenhlonipho.

Kulabo asebekhulile kambe usesekhona umthonselanyana wobuntu. Phela inengi lentsha yalamuhla abasamazi umuntu omdala njalo lehlonipho abaselayo sebaphenduka umhlambi kazelusile. 

Kungaze kube sezinkonzweni endlini kaMvelingqangi lapho okumele bazithobe khona, phela endlini yeNkosi nxa ungena lendlela yokunyathela izinsinde zakho kumele zitshintshe, lendlela ogqoke ngayo kumele kukhanye ukuthi awugqokelanga ukuya ebunandini.

 

Emavikini amabili adluleyo ngabona elinye ikhehla linqwethela omunye untombazana owayesiya esikolo, kwakukhanya mhlophe ukuthi uya esikolo ngoba wayegqoke izembatho zesikolo njalo ethwele lesikhwama sengwalo, wamcela ukuthi kame ngoba ethi ufuna ukubuza lakanye untombazana wama ethi mhlawumbe umuntu omdala ufuna ukubuza indlela kodwa wezwa umdala esemtshela, ukuthi ufuna ukuthi abe yindlu yakhe yokugugela wayezamnika imali enengi. Untombazana wavele wenyanya inkulumo kalubaba lalapho umdala efuna ukuvala indlela ukuthi baqhubeke ngenkulumo yabo kodwa untombazana wancifa, wadlubulundela walifuqela le lasala lisiwa ligaqa ngamadolo ikhehla lelo.

Ngazibuza ukuthi kambe ixhegu leli lizama ukwenzani nxa lingatshiywa lomzukulu lingaphenduka isikhukhukazi esidla amaqanda aso. Intsha enengi ayisakwazi ukwenza izinto ezikhethekileyo esasizifundiswa esikolo sangeSonto (Sunday school) uthola bevuka ekuseni ephambana labazali engatshongo lokuthi livukile baphambane emisa umdlambulu sengathi licalaha elithungatha umkhondo wenkunzi yebhalabhala.

Inhlonipho lobuntu kungumuthi wokwengezelela impilo enhle emuntwini ungaba ngomdala kumbe omncane. 

Ayixabene

Share This:

Sponsored Links