Uncategorized

Bhadla ukujola kwendoda echurch

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Bhadla ukujola  kwendoda echurch UMadzibaba Emmanuel Mutumwa

uMthunywa

Ethel Ncube
LISELE lilesithuli elinye inina lakoBulawayo ebelisenkonzweni ngeSonto ngemva kokubikelwa ngumphurofethi ukuba umkalo uzitika lomakhwapheni ephaka okubangele ukuthi kuthunywe abantu kuleyondawo lakanye bamthola ethandelane ledlalicatsha lelo engagqize qhakala.

Kubikwa u-Anele Moyo kanye lomkakhe uChristopher Moyo bavuka bonke ngekhaya ngeSonto balubhekisa edolobheni lapha abafika behlukana khona uAnele esesiya esontweni eJohane Masowe yeChishanu eseSelborne Park kodwa kazange akwazi ukuba umkakhe wayesesiyabona enye intombi yakhe eCentenary Park.

U-Anele wathi efika esontweni wadojwa ngesiphurofethi nguMadzibaba Emmanuel Mutumwa wambikela ukuba umkakhe uchitha umuzi wabo ngokungathembeki emtshadweni.

Intatheli ikhulume lomunye umzalwane owale ukuqanjwa ngebizo ukuba babukela ibhayisikopo yamahala esontweni.

“U-Anele wafika esontweni engumuntu osefuna ukufulathela umuzi ngoba kungahambi kuhle. Uthe elokhu esenkonzweni umphurofethi wamdobha wambikela ukuba kulamadimoni afuna ukumehlukanisa lomkakhe kungakho umkakhe usephaka ledlalicatsha.

“Umphurofethi wabuza ukuba uyafuna yini ukuthi athume abantu bayebhaca umkakhe ledlalicatsha lelo, uAnele wavuma okwenza izithunywa zahamba zayabuya labo ebandleni,” kutsho lumfakazi.

“Lokhe ngathwetshulwa yingwe okunje angikaze ngikubone ngiyakuqala. Umfazi wathi ebona indoda ithutsha lomunye umfazi wakhwinca isiketi kwabanzima efuna ukulwa hatshi kancane. Sabamba oluphuphumayo lelolanga.

“UMoyo amehlo ayesebheke phansi umakhwapheni angikhulumi laye wayetshinga esiyale ethi indoda yamtshela yathi kayithathanga ifuna ukuthatha yena.

“Indoda yayisiswele lomlindi lapho eyayingangena khona lomlomo wawusuqunyiwe u-Anele enguye owayesephethe esiyale lale ezama ukutshaya laba ababili kodwa abantu bembamba,” kubika umfakazi lo.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Owen Sibanda laye owayekhona ngesikhathi kusenzakala ibhayisikopo le uchaze ukuba abantu bamangala ngokugcwaliseka kwalokhu okwatshiwo ngumphurofethi.

“Umphurofethi Mutumwa ngiyamhlonipha ngesiga sikababa lo umbhace egcekeni engamazi lokubamazi wayatholakala sibili ethandelane lomunye umfazi.

“Umfazi usenkonzweni yena uyona ephaka lomunye umfazi. Kwabanzima kakhulu umfazi esidla amahabula efuna ukudla umuntu ngesibhakela indoda angikhulumi yona amampama ayekhala kokuphela.

Umakhwapheni wancedwa ngabantu ngabe lamuhla sikhuluma okunye,” kutsho uMnu Sibanda
Iphephandaba likazulu likhulumisane loMadzibaba Emmanuel Mutumwa onguye owenza isiphurofethi sendoda ejolayo ochaze ukuba izinto zebandla ziphelela enkonzweni

“Mina angikhulumi lentatheli mayelana lempilo zabantu ngoba ziyimfihlo. Kuliqiniso ukuba ngethula isiphurofethi sikababa owayejola njalo ehluphana lonkosikazi wakhe bayambamba lapho engangiboniswe khona ukuthi ukhonapho wayatholakala.Angifuni ukuba abantu babelama Bp kumbe bacine bezibophela behlutshwa ngomkabo bonke abalenhlupho kababuye egangeni esikhonzela kilo eSelborne Park ngibasize.

Angincedi omama kuphela labobaba kababuye,” kubika umphurofethi Mutumwa.

Imizamo yokuxhumana loMnumzana Christopher Moyo owabanjwa ethandelane loJessica yehlule ngoba kalacingo kukanti njalo ukukhulumisana lonkosikazi Anele Moyo lakho kwehlule ngoba laye engelalo ucingo.

UMthunywa ulevidiyo yam laba uMnumzana Christopher Moyo lomkakhe uAnele Moyo kanye lomakhwapheni uJessica besenkonzweni.

Share This:

Sponsored Links