Uncategorized

Baxakekile ngokuvulwa kwezikolo

04 Jun, 2020 - 19:06 0 Views
Baxakekile ngokuvulwa kwezikolo UNkszn Nokuthula Ndebele

uMthunywa

ZiNtatheli zikaMthunywa
ABAZALI endaweni ezehlukeneyo zelizwe sebeveze ukukhathazeka ngembiko yokuvulwa kwezikolo bethi besaba igcikwane le-corona nanko phela inani labantu asebelalo kuleli liqhubeka liqansa.

Kusiyafika oLwesithathu inani labantu asebetholakale belegcikwane leli eZimbabwe bebengu-206.

UMthunywa uxoxisane labazali endaweni ezibalisa koBulawayo kanye leBeitbridge ngemibono yabo ngokuvulwa kwezikolo.

UMthunywa ukhulumisane loNkosikazi Nokuthula Ndebele uthe ukuthi izikolo zivulwe kuzabeka impilo zabantwana engozini yomkhuhlane we-corona.

“Abantwana basengozini enkulu kakhulu njalo ukuthi baye esikolo kuzakuba nzima ngoba baminyene emakilasini abafunda kiwo. Khona kuzakwenziwa njani vele njengoba ikilasi ilabafundi abadlula i-40 okwenza vele kube lengozi yokuthi bangathelelana lumkhuhlane osuqede abantu,” kutsho uNkszn Ndebele.

UNkosikazi Agnes Mubaiwa owaziwa ngokuthi nguNaRose owelokitshini leNketa 9 uthe abantwana sebehlale kakhulu bengafundi kungakho sokubaphambanisile ezifundweni zabo.

“Kulalabo ababhalayo lonyaka abanye bakhona abazange befunde bengekhaya ngenxa yokuthi ukuze lokhu kwenzakale kudingeka ukuthi babelemitshina yakulezinsuku kanye lemali yokuthenga i-data.

UNkszn Agnes Mubaiwa

“Mina ngiphila ngokuthengisa kungakho kulezinsuku umthetho kawuvumi ukuba ngiqhube ibhizimusi yami kungakho ngehlulekile ukuthi ngithenge imfanelo zokuthi umntanami afunde engekhaya.

“Umkhuhlane lo uphambanise kakhulu impilo yami ngitsho leyemuli yami kodwa ngibona angathi sokuyisikhathi sokuthi abantwana babuyele esikolo ngoba sebelenyanga ezimbili ezigcweleyo bengafundi,” kutsho uNkkz Mubaiwa.

UMnumzana Nelson Ndebele uthe nxa izikolo zizavulwa abantwana kumele bahlolwe bengakahlangani emakilasini abo ngaphandle kwalokhu sizakufa sonke.

“Ngake ngezwa kuthiwa umntwana angalibamba leligcikwane ulakho ukuqhubeka ezidlalela kodwa eselakho ukuthelela amanye amalunga emuli. Njengathi thina esihlala labomama asebebadala ukubuyela kwabantwana kuzabeka impilo zabo engozini,” kutsho uMnu Ndebele.

UNkosazana Pauline Ndlovu uthe kumele uHulumende abone ukuthi impilo zabantwana ziphephile njengoba umkhuhlane lo ungakapheli.

“Njengabazali sifuna isiqiniseko sokuba impilo zabantwabethu zizavikelwa kumkhuhlane lo nxa uHulumende eqhubekela phambili ngokuthi izikolo zivulwe.

“Sisevalweni sinje ngoba kulezinsuku amanani abantu asebetholakale belomkhuhlane lo angathi akhwela ngokuphindiweyo.

“Ngibona njalo ukuthi kuzakubanzima ukuthi abantwana bahlale bezivalile imilomo lamakhala nxa besemakilasini ngoba vele akubenzi bakhululeke,” kutsho uNkszn Ndlovu.

UMnumzana Bhekimpilo Sibanda weBeitbridge uveze ukungajabuli ngesinqumo sikaHulumende sokuthi izikolo zivulwe.

Mina ngokwami kakungijabulisi ngitsho lakancane lokhu ngisevalweni ngiyesaba ngoba ngiyazibuza ukuthi abantwana bazazinanzelela bethini ngoba abanye ngabagada amabhasi nsukuzonke lanxa bengagqoka ama-mask basengozini njalo yokubamba lumkhuhlane ezikolo, lapho abahamba khona kanye lasemabhasini,” kutsho umnu Sibanda.

Ngifisa ukuba ngabe kuvulwa umqando usudlulile ngoba khathesi inengi sisevalweni. Abangaphandle kwelizwe lokhu besiza njalo ngabe kuqala kukhangelwe ngokuphepha kwalaba bantu,” kuphetha uMnu Sibanda.

UNkosikazi Balungile Mhlophe weDulibadzimu eBeitbridge uthe: “Ukuvulwa kwezikolo abazali abanengi abakuthakazeleli ngoba umkhuhlane lo osuqede abantu abanengi emhlabeni kukhanya ukhona ngempela kuleli.

“Mina ngesabela isikhathi somqando nanko phela abezempilakahle bathi umemetheka kakhulu ngaso. Abantwana ngabantu abathanda ukudlala mdabu wabo ngakho kulula ukuba bathelelane umkhuhlane lowu. Abanye njalo inani labo linengi ezindlini zokufundela kungakho-ke omunye wabo angabe elawo umkhuhlane kodwa engelazitshengiselo abesethelela abanye, ngenxa yalokhu mina bengifisa ukuthi ngabe izikolo ziyama ukuvulwa ukuze imiphefumulo yabantu isinde,” kuphetha uNkkz Mhlophe.

Share This:

Sponsored Links