Banini lolwazi lokuthi izilimo zenu zivuthwa nini

02 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Banini lolwazi lokuthi izilimo zenu zivuthwa nini Abalima imibhida bakhuthazwa ukuthi bahlanyele ihanyanisi emaceleni kwembhida yabo ukuze ixotshe izibungwana eziyihlaselayo

uMthunywa

Blessing Moyo

ABABONA ngezokulima sebexwayise abalimi kundawana zonke ukuthi babone ukuba balolwazi olugcweleyo ngokuthi izilimo zabo abazilimayo zivuthwa nini ukuze benelise ukuhlela masinyane ukuthi bazafakani bangavuna ezisemasimini.

Ekhuluma loMthunywa uMnunzana Dumisani Nyoni onguMatabeleland North Provincial Head kunhlanganiso ye-Agritex uthe kuqakathekile ukuthi umlimi abelolwazi ngezilimo azilimayo ukuthi zivuthwa nini.

uMnumzana Dumisani Nyoni

“Abalimi nxa behlanyela izilimo zabo kumele babale okubhalwe kumaphepha enhlanyelo yabo ukuze babelolwazi lokuthi lesosilimo sivuthwa nini.

“Umlimi munye ngamunye kumele athi efaka inhlanyelo yakhe phansi abe esazi ukuthi izavuthwa nini, ngoba ukulima kusuke kutshiyane ngezindawo futhi njalo langomhlobo wenhlanyelo,” kutsho uMnu Nyoni.

Uqhubeke echaza ukuba indawo ngendawo zilezikhathi zakhona zokuvuthwa kwenhlanyelo kuhambelana lokuthi izulu liyabe liqalise nini ukuna.

“Ukuna kwezulu kuyatshiyana ngezigaba kungakho kuyadingeka ukuthi umlimi akunanzelele lokhu. ETsholotsho balethuba lokulima amalanga angamatshumi ayisitshiyagalolunye (90) kusiya kukhulu lamatshumi amabili (120), eMguza balamalanga alikhulu lamatshumi amahlanu (150).

“Kuqakathekile ukuba umlimi abone ukuthi inhlanyelo ayihlanyelayo iyahambelana lomango akiwo. Lokhu kutsho ukuthi umlimi nxa ethenga inhlanyelo kumele abale azwisise ukuthi ivuthwa nini njalo kumele abone ukuthi inhlanyelo leyo ngesikhathi eyihlanyela ize ivuthwe izulu lizabe lisakhona na?

“Ukuba lolwazi ngesilimo sakho kulusizo kakhulu kumlimi ngoba amathuba okulahlekelwa aba malutshwane ngoba umlimi uyabe esekwazi ukuthi akulimileyo kuvuthwa nini njalo kumenza enelise ukucabanga ngokuphangisa ukuthi uzalimani njalo nxa lokhu akulimileyo sekuvuthiwe,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links