Bana kwazi isimo sakho

19 Jul, 2018 - 00:07 0 Views
Bana kwazi isimo sakho

uMthunywa

Inhlanganiso yeTrinity Project incedisa umphakathi ukuthi ubekwazi amalungelo akhe ukuze uzithuthukise ikakhulu intandane, abantwana abasengozini ngenxa yegcikwane leHIV kanye lalabo ababagcinayo ngoba bande ukungazi amalungelo lemithetho ejonge ukuba ibavikele ekubandlululweni.

Okuqakathekileyo yikuthi inhlanganiso ezikhokhela izifundo zilethe umoya wokuthi wonke umuntu osebenza lalabo abaphila legcikwane, labafundi benelise ukuxoxisana labanye bekhululekile.

Udaba lwe-HIV leAids ludaba olufuna ukuphathwa ngonanzelelo olukhulu ngoba kunengi okungasilo qiniso okugcwele ebantwini mayelana legcikwane leli. Ukuze kubelula ukuthi abantu baxoxisane kumele babe lolwazi.

Minyaka yonke mhlaka 1 kuMpalakazi izigidi zabantu emhlabeni wonke jikelele, zinanza usuku lweWorld Aids Day. Lolu lusuku lokulimukisana ngegcikwane leHIV leAids, njalo lusuku lokuthatha amanyathelo okwenqatshelwa kweHIV.

Ezikolo, ababalisi lenhlanganiso ezibameleyo baqakathekile kakhulu kulo umkhankankaso. Balomsebenzi omkhulu okumele bawenze kwezemfundo lekukhankaseleni ukuthi bonke abadinga ukwelatshwa, ukongiwa, lokusekelwa bakuthole.

Abantu jikelele kumele befundiswe ngezamacansi ukuthi babe lolwazi lokuthi iHIV ithelelwana njani. IHIV ithelewana kuphela nxa kube lokuhlangana kwemihluzi yomzimba, enjengegazi, ubudoda, uchago lukamama kumbe emacansini.

Banengi abantu abalegcikwane leHIV abakhangeleka bephilile. Abantu abalegcikwane leHIV bangahlala okweminyaka eminengi bengelazo izibonakaliso zokuba lesifo, njalo bengakwazi ukuthi balalo igcikwane.
Loba bengaba lezibonakaliso, lezi kungaba yilezo ezivezwa ngeminye imikhuhlane engaphathelananga leHIV.

Ngokunjalo, awungeke wakwazi ukuthi umuntu ulegcikwane leHIV ngokumkhangela kuphela.

Abafundi bonke balelungelo lokufunda njalo abafundi abalegcikwane leHIV akumelanga babandlululwe, njalo iHIV kayithelelwana ngokufunda kumbe ukusebenza ndawonye.

Inhlanganizo yeTrinity yahlangana lezinye inhlanganiso emphakathini wakoBulawayo esigabeni seNtumbane ezinjengenhlanganiso yeNational Aids Council, Ministry of Health, bekhankasa ngokuqakatheka kokubakwazi isimo sakho njalo lokubafundisa ukusebenzisa amajazi omkhwenyana (amakhondomu) ukuvikela iHIV/ Aids, ukuhlolwa igazi lokucebisa labo abaphila legcikwane leHIV.

Ngokwesibonelo, iBhayibhili liyabulahla ubulili ngaphandle komtshado, ligcizelela ukuthembeka emtshadweni, futhi lithi amaKhristu kufanele atshade labantu abasebenzisa izimiso zeBhayibhili ezifanayo kuphela. (1 Korinte 7:39). Inhlanganiso yeTrinity ibambane leNac incedisa uzulu ukuthi ahlolelwe ingculaza ukuze bazi isimo sabo, batshintshe lendlela abaphila ngayo baziphathe ngendlela efaneleyo. Nxa impumela ithe awulagcikwane, kumele abantu baphile indlela yokuthi kuhlale kunjalo.

Asihlanganeni kuviki ezayo

Umlobi utholakala ku-0773195055, [email protected]

Share This:

Sponsored Links