Uncategorized

Balala endlini, bavuke bephandle

16 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Balala endlini, bavuke bephandle UGogo uMary Lungu Mwewa

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
ISALUKAZI esihlala eMbare National, edolobheni leHarare sithi sesithwele nzima ngabathakathi abangena emzini waso ebusuku sikhangele kodwa sithi singavele silale endlini yaso siphaphama sesilele phandle egcekeni ndawonye labazukulu baso.

Uthe kakwazi ukuthi ukhitshwa ngubani endlini njalo njani.

UGogo uMary Lungu Mwewa (72) ohlala ku-1 Vito uthe uhlala labantwabakhe kunye labazukulu njalo umkakhe uEdward Mwewa (97) wamtshiya wayahlala lomunye unkosikazi eChitungwiza.

“Saqala ukuhlala endlini le ngomnyaka ka1978 siyinikwe yikhansili ngemva kokuba sesitshadile. Indlu le ilamakamelo amane. Umkami wabaleka ngomnyaka ka1996 ngasala lapha labantwana, njalo abantwabethu bayalahlekelwa ngumkhumbulo okungolunye uhlupho olungithwalise nzima,” kutsho uGogo uMwewa.

Uthe uhlupho lokungenelwa yilabo elithi ngabathakathi ebusuku lokuvuka eselele phandle lwaqala umkakhe engakasuki endlini kuze kube lalamuhla.

“Inhlupho lezi zaqala umkami sisahlala sonke. Abathakathi bayafika endlini, futhi kuyangena lenyamazana ezehlukeneyo lenye elomlilo ovuthayo emlonyeni.

“Sasilenhlupho zethu lomkami singazwisisani saze sadonselana emthethwandaba ngisithi kangigcine,” utshonjalo.
Uthe uhlupho lolu lwaqala ngokulahlekelwa ngumkhumbulo kwabantwababo abathathu njalo omunye ongumfana wanyamalala kuze kube lamhlanje.

“Abathakathi bayangena endlini bangitshaye, babuya labondofa babo abafana lenyoni lenyamazana. Kwezinye izikhathi ngiyababona bengathi bahamba phezu kwamanzini endlini yethu sengathi basedamu loba emfuleni.”

UGogo Mwewa uthi wake wavuka egelwe ikhanda lapho athi inwele kazisamili kuhle.

“Sengidubekile angikwazi ukuthi kuvela ngaphi, ngapha lobaba kasabuyi ngekhaya. Ukhona engangimbonele eduzane ngikhangele esendlini yami, ngiyake ngibone futhi lekhanda lakhe ligiqika emanzini.

“Ngaphandle kokugelwa kwami ikhanda, umntanami ongumfana laye wavuka egelwe inwele zonke njalo lapho esesike sayadinga khona uncedo sitshelwa ukuthi yimisebenzi yabathakathi,” utshonjalo uGogo Mwewa.

Uthe ezinye izimanga ezenzakalayo emzini wakhe yikuthi bavuka belele phandle kodwa imnyango ikhiywe ngaphakathi.

“Sivuka silele phandle labazukulu bami simangale ukuthi siyabe siphume njani endlini ngoba izivalo zonke ziyabe zivaliwe. Sicina sivulelwa ngabanye abayabe besele endlini.”

UGogo Mwewa uqhubekele phambili esithi kibo kuselizweni leZambia kunye lomkakhe. Asikwazi ukuthi inhlupho lezi zivela kithi yini kumbe njalo ngabathakathi balapha eHarare.

“Lapha endlini kangiselakho okokudla ngoba akula osebenzayo. Sileloja elilodwa thina sisebenzisa amakamelo amathathu. Abazukulu bami kabalamali yesikolo, indlu yethu ilesikwelede samagetsi lamanzi esifika i$14 000.”

Intatheli kayenelisana ukukhuluma loMnu Mwewa ukuze izwe ukuthi yena uthini.

Enika umbono wakhe uGogo Alice Kwenda Masoko ohlala eHarare uthe emulini le kungenzeka ukuthi kukhona owabamba umuthi omubi wenotho.

“Imuli le idinga uncedo ngoba uhlupho lolu lulakho ukucina solubulala abantu njengoba bakhona vele asebehlaselwe ngumkhuhlane wengqondo lezinye inhlupho,” utshonjalo uGogo kwenda.

Share This:

Sponsored Links