Uncategorized

Bahlolwa igcikwane leHIV lemvukuzane kuGrand AFM Rufaro Mission

06 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
Bahlolwa igcikwane leHIV lemvukuzane kuGrand AFM Rufaro Mission Omama ababemelele ukuhlolwa umkhuhlane wemvukuzane Rufaro Mission

uMthunywa

Tadiwa Nyatanga-Pfupa

INHLANGANISO yeNational Aids Council (Nac) kanye lezinye inhlanganiso esebenzelana lazo, iThe Angel of Hope Foundation, ugatsha lwezempilakahle lokondliwa kuhle kwabantwana kanye leUNFPA bezithe gwaqa kumhlangano wabomama obuseRufaro Mission lapho akade kuhlolwa imvukuzane yesibeletho kanye leHIV.

Amanina edlula izinkulungwane ezilitshumi abekulo umhlangano oqoqwe libandla le-Apostolic Faith Mission (AFM) Church eChatsworth, indawo esesigabeni seGutu.

Amanina angu-684 ahlolwe umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho ngesikhathi ekulumhlangano njalo amathathu atholakale elawo lumkhuhlane.

Phakathi kwalaba abayi 684 abahloliweyo, abangu-33 ngabaziwayo ukuthi baphila legcikwane lengculazi njalo abathathu yibo abatholakale belemvukuzane yesibeletho.

Ekhuluma ngempumela le uCaroline Sirewu ongu-Care, Treatment and Support Co-ordinator, kuNac uthe impumela yokuhlolwa kwamanina le itshengisela ukuthi amanina amanengi ayabe ekhangeleka ephilile kodwa amanye ephila lemvukuzane yesibeletho. Ukhuthaze amanina ukuthi ahlolelwe imvukuzane yesibeletho kanye leminye imihlobo yemvukuzane. 

“Kwamanye amanina kungathatha isikhathi kungakabi lezitshengiselo zokuthi umkhuhlane lo usukhona. Ngesikhathi izitshengiselo ziqala ukubakhona, imvukuzane iyabe isisesigabeni esiphezulu, kungakho-ke ukuhlala uhlolwa kumqoka,” nguSirewu lo.

Uthe impumela le itshengisela ukuthi nxa umuntu ephila legcikwane lengculazi, amathuba okuthi athole imvukuzane yesibeletho ayabe ephezulu njalo nxa owesifazane elomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho amathuba akhe okuthi abambe igcikwane leHIV lawo ayakhuphuka kungakho-ke amanina kumele ahlale ehlolwa iHIV kanye lemvukuzane yesibeletho. 

Amalunga alumhlangano, agoqela amanina kanye labobaba aphinde athola ithuba lokuhlolwa igcikwane leHIV.

Kunsuku ezintathu zalumhlangano, abantu abangu-295 bahlolelwe igcikwane leHIV abangu-6 batholakala bephila lalo. Ekhuluma ekulumhlangano u-Acting Operations Director, uDavid Nyamurera utshayele ihlombe bonke abathethe ithuba lokuhlolwa ngesikhathi somhlangano.

Uthe amabandla atshiyeneyo kumele anxuse inhlanganiso yeNac kumihlangano yawo ukuze isebenzelane lawo abantu bathole ulwazi kanye lokuhlolwa.

“Abantu bamatasa ngokudinga imali kulezinsuku kungakho-ke abalaso isikhathi sokuvakatshela indawo ezifana leNac ukuze bayehlolwa. Nxa kulomhlangano onje esinxuswe kuwo siyenelisa ukufinyelela abantu abanengi. Sithanda ukukhuthaza inkokheli zamabandla ukuthi nxa kuthe kwaba lomhlangano zinike abeNac kanye labogatsha olubona ngezempilakahle isikhathi sokukhuluma labantu ngeHIV, imvukuzane kanye lokunye nje okuphathelane lempilakahle. Abantu bangaqala ukuzwisisa indaba lezi sebengenza izinqumo zokuthi bahlolwe kumbe bayedinga usizo kithi,” nguNyamurera lo. 

Omunye akade ekulo umhlangano otholakale elegcikwane leHIV uNkosikazi Grace Tsuro (akusilo gama lakhe leqiniso) uthe unakane ukuthi ahlolelwe iHIV kanye lemvukuzane yesibeletho ngoba abantu akade ehamba labo bebehlolwa labo.

Uthe: “Angikaze ngihlolelwe imikhuhlane le yomibili. Angikaze ngikucabange ukukwenza lokhu. Ngiyamangala ukuthi ngilegcikwane leHIV, mina lomkami singamalunga ebandla leli njalo ngiyamangala ukuthi lumkhuhlane usuka kuphi,” nguNkkz Tsuro lo.

Uthe bekunzima ukuthi akwamukele ukuthi uphila legcikwane leHIV kodwa abacebisi bamphathise kakhulu kungakho-ke usekwamukele njalo uzakhuthaza umkakhe ukuthi laye ayehlolwa abesazi isimo sakhe.

Kwele Zimbabwe, ugatsha lwezempilakahle iMinistry of Health and Child Care (MOHCC) ihamba phambili kwezokulawula ukumemetheka kwemvukuzane.

I- National Aids Council (Nac) layo seyathatha inyathelo lokukhangelisisa ngemvukuzane ngenxa yokumemetheka kwemvukuzane ezitshiyeneyo eziphathelane legcikwane leHIV.

Kuleli isilinganiso esingange-60 phesenti sabantu abatholakala belemvukuzane ngabantu abaphila legcikwane leHIV kungakho-ke iNac seyakubona kumqoka ukuthi iphathele ekulawuleni kanye lekuvikeleni imvukuzane.

Inhlanganiso ye-The Angel of Hope Foundation, eyasungulwa nguNkosikazi kaMongameli welizwe uMama u-Auxillia Mnangagwa iphatheka njalo ekulawuleni imvukuane elizweni njalo ilebhasi ehamba ihlola abantu imvukuzane.

Share This:

Sponsored Links