Uncategorized

Bahlawuliswe inkomo 3 abangcwaba emnyango kambulali

07 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Bahlawuliswe inkomo 3 abangcwaba emnyango kambulali Induna uChireya

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
INDUNA uChireya yesigabeni seGokwe, isihlawulise imuli ezimbili ezingaphansi kwayo inkomo ezilitshumi lanhlanu kulandela ukungcwatshwa kwesidumbu emnyango wendlu kamabulala.

Imuli yakoMarudza yathi isilahlekelwe lilunga lemuli yalo ekuqaleni kwenyanga kaNhlangula, yathwala isidumbu yayasingcwaba phambi komnyango wendlu kamabulala ngoba abemuli yakometheswacala beyale ukuzokhulumisana labo ngendaba le.

Induna uChiya Chireya ngempelaviki, inqume ukuthi  imuli yakoMarudza eyahamba yayangcwaba isidumbu selunga lemuli yayo phambi komnyango kamabulala ihlawule inkomo ezintathu ngecala lokwephula umthetho womdabu wokuhlonipha asebedlule emhlabeni.

inkomo

Kukanti imuli lapho okwangcwatshwa khona isidumbu yona ihlawuliswe inkomo ezimbili ngecala lokungakutshayi indiva ukuthi ikhulumisane lamalunga emuli yakoMarudza ngesikhathi bezongcwaba isidumbu.

Kuthi inkomo ezilitshumi zizakuba yinhlawulo kumuli yakoMarudza eyalahlekelwa lilunga layo loba yona ibifuna inkomo ezingu-40.

Ikhuluma lentatheli kaMthunywa, induna uChireya uthe  njengabakhokheli bomdabu abamele amasiko baqaphele ukuthi babone ukuba amasiko ayahlonitshwa njalo ayalondolozwa zonke izikhathi.

“Njengenkokheli zomdabu sikubone kufanele ledale lami, ukuba sithathe isinqumo sokuthi kuhlawuliswe imuli lezi zombili ngoba umuntu osethule uyahlonitshwa njalo kulemikhuba emele ilandelwe hatshi ukuthi abantu bacine beziphatha ngendlela engavezi ubuNtu bethu.

“Thina singabantu abaNsundu ngakho nxa kusuke kwaba lokuphambanisekileyo, abantu kabahlale phansi kuxazululwe ingxabano ngendlela eqondileyo elesizotha hatshi lokhu okwenziwe yimuli yakoMarudza.

“Idale likubone kufanele ukuba liphathe udaba lolu ngendlela le.

Imuli yakoMarudza ihlawuliswe inkomo ezintathu ngoba abakwenzayo akuvezi inhlonipho kwabafileyo.

Bephula amasiko ethu ngokuthwala  isidumbu bayangcwaba emzini wabantu,” kulandisa induna uChireya.

Uqhubekele phambili esithi lokhu akuvunyelwa emasikweni akithi, kungakho benze isenzo esilihlazo kumele bagwetshwe.

“Abemuli le bengakayi ngcwaba babelakho ukuthi bayobikela amapholisa loba induna ngokuziphatha kwemuli yakometheswacala. Ngokuthi bahlukuluze isidumbu basithwale besiya le lale.

“Umninimuzi walapho okwangcwatshwa khona isidumbu laye simthole elecala samgweba inkomo ezimbili.

Yena-ke icala lakhe ngelokuthi kazange azehlise azame ukukhulumisana lemuli elahlekelweyo, kodwa yena wakutshaya indiva wagijima wayabikela amapholisa okutshengisa ukuthi laye kahloniphi ngokuziphatha kwakhe,” yinduna uChireya lowo.

Uphinde waveza ukuthi imuli yakoMarudza yona izahlawulwa inkomo ezilitshumi.

“Ngeke lihlawulwe inkomo ezingu-40 ngaphandle kokuthi nxa umufi esezilwela sokuyingozi etshoyo ukuthi ifuna inkomo ezingaki. Okwakhathesi lizanikwa inkomo ezilitshumi.”

Uphethe ngokuxwayisa izakhamizi ezingaphansi kwakhe ukuba zilandele amasiko esigaba sakibo.

“Abantu kabafunde ukulandela amasiko, hatshi lokhu okwenziwe yimuli yakoMarudza osekukhangelelwe ukuthi baphinde bayogebha umufi bayomngcwaba kutsha endaweni yakhe yokucina.

“Lokhu kuyazila futhi kwenza amadlozi athukuthele kucine sokuvela izehlakalo ezinengi ezimbi eziyabe ziveza ukuba kukhona okwaphambanisekayo,” kuphetha induna uChireya.

Share This:

Sponsored Links