Uncategorized

Bahataniswa yizituhwane bayehlala esilugwini

02 Mar, 2015 - 17:03 0 Views
Bahataniswa yizituhwane  bayehlala esilugwini

uMthunywa

 . . . Intatheli zikhuthwa yingqamu ephoswe yizo

NguMsilisi Dube loLungelo Ndhlovu
KULEMULI yeNsenzi, eSigodini esihlezi iphethe izibindi ngezandla nanko phela ipika igqoke ezayo ngenxa yezituhwane eziyihatanisa ebusuku lemini.
Imithanithani yezituhwane lezi esithwalise imuli yakoGumbo amagabha avuzayo kubikwa iqale ngoMgqibelo kuviki edluleyo.

Imuli le isilala esilugwini senkukhu nanko phela izituhwane lezi zatshisa ingxenye yendlu lempahla yonke eyayisegumeni.

Kucatshangelwa ukuthi izinto lezi zingabe zadingwa ngomunye umntwana wemulini le (ibizo silalo) njengendlela yokuthola inotho.

Amalunga emuli le atshaywa yizinto angaziboniyo, kukanti angazama ukulala endlini ayakhiyelwa phakathi acine ephuma ngamafasitela lawo asabulawayo.

Kuzwakale ukuthi sekwabizwa abafundisi kunye labaphurofethi abathathu ukuba bezohlanza umuzi lo kodwa ziyabheja izituhwane zithi kaziyi ndawo.

Umfakazi oqotho oseduze lemuli le, uSitheni Sibanda uveze ukuba impilo emulini le isiguqukile nanko phela izinto lezi ziyabalandela lasemsebenzini.

“Izinto lezi kukhanya sekulesikhathi zaqalisa ukuhlupha imuli le, bekufihla kodwa-ke ngenxa yokuqhubeka besidla imbuya ngoluthi sebedinga uncedo kwabanye abantu.

“Ngeviki edluleyo izituhwane lezi zatshisa enye indlu eyayilempahla enengi phakathi,” kulandisa uSibanda.

Uqhubekele phambili waveza ukuthi ebusuku imuli le kayibuquthi ubuthongo ngoba izinto lezi ziyabe ziguduza ziphosa lamatshe kanye lokutshaya wonke umuntu oyabe esendlini kodwa isimanga yikuthi kabaziboni.

“Omunye umntakaGumbo ongumbalisi uMduduzi, zamlandela esikolo zafika zambhuqa phambi kwabantwana labanye ababalisi,” kuchaza umfakazi lo.

Iphephandaba likazulu lenelise njalo ukukhuluma loNkosikazi Sibusisiwe Gumbo oveze ukuthi kuliqiniso ukuba kulezituhwane ezibahluphayo.

“Bantwabami lingibona nginje ngitshe amathe ngokwenzakala emzini wami. Sitshaywa yizinto esingaziboniyo, sezize zatshisa impahla yonke endlini. Sikhuluma sisenzenje, kasisalali lendlini ngoba sisesaba ukutshaywa. Sesilala phakathi kwesilugu senkukhu,” kuchaza uNkkz Gumbo.

Uqhubekele phambili wathi njengemuli kabaselalutho ngoba lengubo abazembathayo baziphiwa ngusobhuku okwabo sekutshile.

“Sesicele induna labanye abadala ukuthi basiphathise ukuze sithole umuntu ongasilamulela ngoba sesike sadinga abanye kwabehlula,” kulandisa uNkkz Gumbo.

UMthunywa uxhumane losobhuku wakulesisiqinti, uMnumzana Champion Gumbo oyisihlobo semuli le waveza ukuba kuliqiniso ukuthi izituhwane sezithwalise nzima imuli kamnewabo.

“Indaba yezituhwane iyasihlupha njengomdeni. Asikwazi ukuba bavela ngaphi kodwa badlisa imuli yomnewethu luklubhu. Izinto lezi zatshaya uNaMdu (unkosikazi kaGumbo) zabuya zamtshisela impahla yonke. Thina sasibona amalangabi nje kuphela kungelamuntu olumathise umlilo.

“Okwakhathesi sebelala esilugwini senkukhu ngoba besesaba ukutshwaya nxa bengangena endlini,” kuchaza usobhuku uGumbo.

Wengezelele wathi umntakamnewabo ongumbalisi wafika kuye ezobika ukuthi izituhwane lezi sezimlandela lasemsebenzini.

“Umntakamnewethu uMduduzi zamlandela esikolo izinto lezi zafika zamhlukuluza kungakho usecele abadala abagoqela induna ukuthi bamncedise ukudinga umuntu ongazithiya  ukuze zibanjwe,” kutsho uMnu Gumbo.

Ngemva kokukhuluma losobhuku uGumbo intatheli zicele ukuthi azikhaphe ziyethwebula imifanekiso emzini wakoGumbo kodwa kazisafikanga khepha kuqhamuke ingqamu emoyeni efike yawela phambi kwazo kwangabonakali oyiphosileyo.

Ukhansila walindawo uMnumzana Jethro Moyo uthe uluzwile udaba lwezituhwane esezihluphile emulini yakoGumbo.

“Khathesi ngilungiselela ukuya emhlanganweni lenduna lapho esiyahlafuna khona kabanzi ngesiga lesi. Ngizalilandisela ngingavela khona,” kuphetha ukhansila.

Share This:

Sponsored Links