Bafundiswa ngokulima amakhabitshi

07 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Bafundiswa ngokulima amakhabitshi cabbages

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

INHLANGANISO yeAgritex imanyane labe City Council, abeCharter Seeds kanye loSenetha bebefundisa izakhamizi zeArea 2 ebalisela iMagwegwe, Pumula leLuveve ngokulima ikhabitshi.

Ekhuluma esembuthanweni lo uAgritex Officer uTreggy Mpofu ufundise abalimi ngendlela okumele balime ngayo ikhabitshi eqondileyo.

“Indlela yokulima ikhabitshi ilula nxa kungalandelwa indlela eziqondileyo.

“Kumele kugejwe igodi eliqondileyo njalo kufakwe ama-trench besokufakwa umvundiso kube sokuthelelwa kungakafakwa usaba lwekhabitshi.

“Umquba kumele uvuthwe kuqala ukuze ufakwe ngoba umquba nxa ungavundiswanga uphambanisa izilimo.

“Ukugebha amagodi atshone kuqakathekile ukuze ikhabitshi ithole ukuhlaliseka ngendlela eqondileyo.

“Ukulandela indlela lezi esizifundisa abalimi kwenza abalimi bathole isivuno esiqondileyo esibatholisa ikhabitshi ekhulileyo engabayi 4kgs.

“Okunye njalo okuqakathekileyo yikuhlela kuhle ukulima okungaholela ekuthini abalimi bahlanganise imali bathenge imithi ndawonye. Imithi ingathelwa ngasikhathi sinye kwenza ukuba imikhuhlane kunye lezibungu kwehle.

“Lokhu kwenza kubelula ukulwisana lemikhuhlane eyabe isihlasele isilimo.

“Imbuthano le iqakatheke kakhulu lalapho abalimi abangabe bengazwisisi khona kabakhululeke bafike emahofisini ethu sincedisane.

“Abasiphathisayo abenhlangothi ezitshiyeneyo basebenza loHulumende ngakho kasisebenzeni sithuthukise isivuno sethu,” kulandisa uMpofu.

UChenai Manyepa obemele iCharter Seeds uthe inhlanyelo yabo yohlobo lwe-lunaria cabbage ilohlonzi.

“Inhlanyelo le ilohlonzi njalo ikhula ize ibe lesisindo esingange 4kgs.

“Ikhabitshi ifuna amanzi njalo ifuna indawo egejwe kuhle yalungiswa kuhle. Abalimi nxa behlanyela akumelanga baphambanise baqamule impande loba ukufithizela ngendlela engaqondanga engacina itshiya izilimo ziqamukile loba ziminyezekile zingaselakho ukuba zikhule kuhle, lokhu kuyaphambanisa isikhathi.

“Usaba lolu esizalupha abalimi sifuna ukuba sithole intshantshu phakathi kwabo ngoba sibapha ngelanga elifanayo besesimelela ilanga lokukuvuthwa lapho esizatholisa umvuzo kulabo abazanqoba,” kulandisa uNkszn Manyepa.

USenetha wakulindawo uMolly Mpofu ukhuthaze abalimi ukuba bamanyane kumisebenzi yabo yokulima.

“Abalimi kumele bamanyane ngaso sonke isikhathi ukuze isivuno siyephambili.

“Kasibikelaneni inhlupho esihlangana lazo ngaso sonke isikhathi njengabalimi sikhulume sindawonye ukuze sakhane.

“Ngilokubonga ngenhlanganiso zonke ezilapha ukuba lenza umsebenzi omuhle kakhulu ngokuba omama bathole okokutshona besenza njalo besicela lina elilapha lihambe lesikhalazo sethu kukhansili ukuba isabele indawo lezi eziligceke, omama baphatheke ekulimeni ngoba lokhu kuzasiza ukuba indawo lezi zingangcoli.

“Ngilokuthokoza ngokuthi lithi lentsha sisebenzelane layo nxa silima. Lokhu yinto enhle le esifisa iqhubeke ukuze labo abatsha batholiswe ezabo indawo zokulima,” kuphetha uSenetha Mpofu.

Share This:

Sponsored Links