Uncategorized

Bafelokazi liboqaphela . . . !

25 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Bafelokazi liboqaphela . . . !

uMthunywa

Silo Mehleli Dube

KULAMADODA amanengi aselomkhuba wokuhuquluza inotho yabafelokazi abayabe beyitshiyelwe ngomkabo.

Lawo madoda athi ngemva kwesikhatshana umama ebhujelwe ngumkakhe ubone sebekhombisa umfelokazi weNkosi bezembese esemvu bezenza angani baphuphuma uthando lokusala benakekela abantwana bomufi bona injongo kungeyokunqwethela ilifa.

Bavele bathi bangalitshaya balivale maqede bamtshiye babuyele emulini zabo.

Ngikhumbula omunye umama wathi ukubhujelwa ngumkakhe wabe ekhomba enye indoda batshada, kwathi ngemva kweminyaka ethize indoda yaqala ukuthengisa izifuyo zalapha ekhaya isondla abantwana bayo, yabafundisa ezikolweni ezidula okwamagama, yayikhuthele njalo kubomahotsha, itshontsha okwenkomokazi edabuleyo iswela inkunzi.

Kwathi sebesehlukana impahla yabiwa njengoba lawe umthetho uwazi kwesinye isikhathi ungathi uyancindezela, kwathengiswa yonke into sibi sendlu ayeyitshiyelwe ngumkakhe emasabhabha.

Ngikhuluma kunjenje umfelokazindini udla imbuya ngoluthi akasela ndawo yokuhlala lempahla isiphelile du akasakwazi lokuthi abambe kuphi ayekele kuphi.

Ufika umuntu wakhona engani uzopholisa amaseko yena ekwazi ukuthi ujongeni, nxa umfelokazi engaba semathandweni ungavumi ukuthi akuqedele ilifa labantwabakho kungangcono liqale phansi lisebenze okwenu lobabili okutshiywe ngumkakho vele ungalokothi umhlephunele sibi socezu lwehalantshisi lesihlahla esahlanyelwa ngumuyi.

Banengi sibabona sebeyatha besidla ingqweqwe zomlomo labantwana bengasayi esikolo imali ingasekho isidliwe ngulo mkhonyovu, omunye ufica eze esephiwe lekhadi lokuhola ayitshaphaze imali umuntu wesilisa eselala emahoteleni labomangumba aze ecina ekuphathela umkhuhlane umkakho akutshiya ungelawo.

Uboqaphela nxa umkakho ethe wedlula emhlabeni, hlala phansi uzibuthe uqale uzile okwesikhathi eside njalo uzame ngamandla wonke ukuthundubeza imizwa, uthi lalapho usukhetha umuntu wokuzwana laye umcubungulisise kabanzi, ufuna ukubona injongo yakhe funa usale usuphethe insiba inyoni isiphaphile.

Ayixabene.

Umlobi ungamthinta kunombolo ezithi: 0714355641

Share This:

Sponsored Links