Ayiziboni esithenjini indodakazi kaMseleku

20 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Ayiziboni esithenjini indodakazi kaMseleku uMusa Mseleku lesithembu sakhe

uMthunywa

INDODAKAZI kaMusa Mseleku, uMpilonhle uthi akaziboni eqoma manje njengoba engabathembi abantu besilisa futhi engazi ukuthi beza lazinhloso zini empilweni yakhe.

Isolezwe libe lengxoxo ekhethekile lale ntokazi ethi yenza umnyaka wesithathu kwenye yamanyuvesi eGoli lala yenza khona iziqu zePolitical Science neHistory.

UMpilo odume kanjalo kwabanengi, uthi ukukhulela emdenini obonakala kwithelevishini, kuze lezinto ezehlukene empilweni yakhe, njengoba labo manje sebelohlelo lwabo.

Umdeni waKwaMseleku ugqame kwabanengi ngesikhathi uveza impilo yesithembu ohlelweni Uthando Nesithembu.

Kuthe kusuka kwaqala uhlelo oluveza impilo yezingane zakhona oluthi Izingane Zesithembu.

“Umuntu uthe ehlakanipha kwase kuqala uhlelo, lalapho ubaba asihlalisa khona phansi wasitshela ngalo. Kwaba yinto engithusayo ukuthi sengizobonakala kwethelevishini futhi esikolo izingane zaqala ukuthi zinginake kodwa hhayi ngendlela eyangenza ukuthi ngingakhululeki lokwaqhubeka kwenzeka ngitsho la enyuvesi,” kutsho uMpilo.

Uthe yize kwaba nzima ukukhula esedumile kodwa uyababonga abazali bakhe abambamba ngesandla bambonisa ukuthi akaziphathe kanjani emphakathini ngitsho ezintweni abantu abazitshoyo ngabo ezinkundleni zokuxhumana.

“Noma kunzima ngezinye izikhathi kodwa ukulalela kwangisiza kakhulu. Kwathi uma sekuqala kuba lezinhlelo zohlelo lwethu kuphela kwaba lengcindezi kancane. Okwangikhulula ukuthi basitshela ukuthi asiqhubeke siphile impilo yethu ngendlela ejwayelekile bona bazolandela lokhu esikwenzayo, ngakho abantu uma bethi lokhu abakubona kwithelevishini amanga ngifuna ukubaqinisekisa ukuthi konke kuliqiniso, futhi kukho konke esikushuthile mina angikaze ngizizwe ngingakhululekile,” kuchaza yena.

Ebuzwa Isolezwe mayelana lokuqoma nokukhulela esithenjini uMpilo uthe akaziboni ekuzona zombili lezi zinto.

“Sikhule kahle sikhula labo bonke omama lezingane zakwethu kungekho lapho ozithola khona ungasakhululekile. Kube uhambo olumnandi njengoba bengizizwa ngifudumele kubona bonke omama, ekubeni ngilaye owami umama ongizalayo obekwenza izinto zibe lula kakhulu. Mina kodwa uma sengikhetha ukugana ngeke ngize ngisivume isithembu, ngihlale ngikhuluma lomama (uMaKhumalo), ngimncoma ngokuthi bayakwazi ukubekezela. Mina owami umyeni ngiyomfuna eseduzane kwami ngaso sonke isikhathi. Okwamanje angikabi laye umuntu engithandana laye futhi angikaziboni ngifika kuleso sigaba, abantu besilisa banamanga futhi abathembekile inengi labo, angitsho ukuthi ngeke ngiqome uma isikhathi sesivuma, kodwa kazi lowo muntu oyothandana lami uyobe eqhamuke kuphi,” kuchaza yena.

Uthe kubantu abahlale bethi uyaziqhenya abalindele ithuba lokuthi bahlangane laye nokulapho beyobona umuntu ohlukile kakhulu kunalo abambona kwithelevishini.

Uveze ukuthi okuzayo ohlelweni lwabo nakho kukhulu njengoba abantu besababaze lokhu, basazobabaza kakhulu eziqeshini ezilandelayo.- Isolezwe

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds