Uncategorized

Ayisekho indoda yokuzigebhela ingcwaba

10 Sep, 2020 - 08:09 0 Views
Ayisekho indoda yokuzigebhela ingcwaba Umphurofethi Moses Qathe Moyo (emfanekisweni ophezulu kwesenxele) emi eceleni kwengcwaba azigebhela lona. Ngaphansi lingcwaba likaMoyo lapho azabekwa khona ngoLwesine, kwesokudla ngabantu bebuthene esililweni.

uMthunywa

INDODA yeNhlababomvu eKezi eyake yabhalwa kuleli phephandaba kulandela ukuzigebhela ingcwaba layo kuminyaka engu-14 edluleyo isithi ithunywe nguNkulunkulu ephutsheni, kayisekho.

Indoda le eyayingumphurofethi webandla leAntioch Apostolic Church in Zion, uMnumzana Moses Qathe Moyo ibhubhe ngeSonto ekuseni ngemva kokugula okwesikhathi eside.

Umuyi ubeseleminyaka yokuzalwa engu-60 njalo ubelabantwana abedlula amatshumi amathathu. Lanxa isenzo sikaMoyo sokuzigebhela ingcwaba ephila kuyinto engavamanga njalo ezilayo izakhamizi zeKezi zacina zikwamukela lokhu ngoba kuyikho ayekufuna njalo esithi kafuni kuhlupha abantu mhla ebizwa yiNkosi.

UNkosikazi Anoldis Moyo obethethwe nguMoyo uthe laye wayengavumelani lesenzo somkakhe kodwa wacina ekwamukela.

“Ubaba wazithandela ukuthi mhla elala angahluphi muntu, abekwe endaweni azilungisele yona.

“Ingcwaba lakhe walilungisa ngobunono obukhulu wafaka ngitsho lesamende phezulu wasevala ngesidikiselo esinzima esidinga amadoda ayiziqhwaga ukuthi asiphakamise.

“Wathi mhla wosuku lokubekwa kwakhe endlini yakhe yokucina kumele bavule kuphela besebemfaka phakathi bavale,” kutsho uNkkz Moyo.

Uqhubekele phambili esithi umkakhe wayefuna lokumakhela elakhe ingcwaba kodwa kazange avumelane lakho lokhu.

“Ubaba wayefisa kakhulu ukuthi lami angigebhele elami ingcwaba kodwa mina kangizange ngivumelane lakho lokhu.

“Ngabuza ubaba ukuthi pho angathi esengakhele ingcwaba kube sokusenzeka empilweni ukuthi sehlukane lizathiwani ingcwaba lami. Yikho okunye okwenza wacina engasangigebhelanga,” nguNkkz Moyo lo.

UMnu Moyo ngomnyaka ka2010 exoxisana lentatheli kaMthunywa ngesikhathi enze idili lokuthakazelela ukuphila kwakhe emhlabeni wabika ukuthi ufuna abantu badle basuthe bajabule ukwenzela ukuthi lamhla esedlula kulumhlaba abantu bangasoli ukuthi kabazange bajabulele impilo yakhe esaphila.

Wathi: “Ilizwi leNkosi liveza ukuba uJobe wadla labantu ayehamba labo yikho mina nganxusa izihlobo zami labantu bonke jikelele ukuthi bezothakazelela ukuphila kwami emhlabeni ngokwenza idili.

“Ngahlaba inkomo enkulu sibili, ngathenga ukudla abantu badla bazitika izisu zasala zibomvu, phela ukudla kwakhona kwakufana lokwehigh table,” kubika uMnu Moyo esadla amabele.

Ngaleso sikhathi wabikela intatheli ukuba uzaphila iminyaka engaba ngu30 lanxa ebhubhe ngemva kweminyaka elitshumi.

UMoyo wayefisa njalo ukuthi esiyakufa abe sezithengele ibhokisi azabekwa kilo lanxa eze wabhubha engakalithengi.

Umnewabo kaMnu Moyo, uMnumzana Abraham Moyo uthe kabathandabuzi sibili njengemuli ukuthi babeke umnewabo endaweni azilungisela yona kungakho-ke ngoLwesine mhla bembeka bazamfaka endaweni azilungisela ngezakhe izandla.

Omunye umakhelwane uMnumzana Gibson Njini laye owayekhona edilini likaMnu Moyo esezigebhele ingcwaba uthe bakhangelele ukubeka umuyi ngoLwesine ekuseni endlini yakhe yokucina azilungiselela yona.

Share This:

Sponsored Links