Uncategorized

Ayisabuquthi imuli ehlutshwa ngamaphupho ocansi

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Ayisabuquthi imuli ehlutshwa ngamaphupho ocansi

uMthunywa

ASESABA lokubeka uhlangothi embhedeni amalunga omdeni ahlutshwa yinkinga yamaphupho ocansi asewanamathele okwesikhathi eside aze avalela izintombi zakhona ukuti zende.

Izelamani zeMabhokweni, KwaHlabisa, (amagama agodliwe ukuvikela isithunzi), zithi azisazi lokuthi zenzeni ngoba ziphupha zisemacansini zize zivuke zingcolile sengathi bezizitika ngempela. 

Enye indodakazi yakhona eleminyaka engu-30 itshele Isolezwe ngeSonto ukuthi sekube lamasoka amabili ayehluleka ukufeza isithembiso sokuyithatha.

“Lendaba ngangiyixoxela abafowethu lodawethu, bavele bakhala esifanayo bathi sebefile yikuphupha ucansi njalo uma belele. 

“Kwavele kwacaca ukuthi ikhona inkinga ehlasele ekhaya ledinga ukusukunyelwa,” kutsho leli lunga lomdeni.

Bathe sebegadle zephuka behamba kubantu behluleka ukubasiza. Sebeze balahla ithemba ukuthi bayoke basizakale. 

Baveze lokuthi izinto azihambi kuhle lomsebenzi abawutholi njalo labo abawutholayo uyaphela.

Umhlaziyi wamaphupho oyinyanga, uMnumzana Thulebona Mnyadi, uthe balenkinga yenyamazana ebizwa ngokuthi mamtsotsi esidala ukuthi umuntu aziphuphe esiya emacansini elele yedwa. 

Uthe banengi abantu abahlaselwe yile inkinga kodwa iyelapheka uma ithole umuntu owazi kabanzi ngayo.

“Lolu hlobo lwesilwane lusuke luzobhidliza othandweni ngoba uma kufika isoka lizwa sengathi kukhona akade elele laye owesifazane. 

“Azilungi izinto uma umuntu ehlaselwe ngumamtsotsi ngoba ufana lesichitho.”

Uthe banengi abantu abathi bayawelapha besebenzisa izinkukhu ezimnyama bebe bedlala ngabantu abahluphekileyo.

Uthe ukuphupha ucansi akufanelanga abantu bakuthathe kancane ngoba kusuka kukhombe inkinga. 

Ugcizelele ngokuthi akufanelanga bakudidanise locansi oluphutshwa ngumfana uma esekhula lapho ephupha khona elele lesalukazi. 

Uthe lokho akulona ihlazo kodwa kufanele kwenzeke kanye kwedlule, kungabi ngumahlalekhona.

Share This:

Sponsored Links