Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele 

31 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele 

uMthunywa

Silo C Dube kugwalo

 

Lamhlanje silokhu sisedilini lokuthakazelela ukuphumelela kukaNkosiphile (Nkosi) ezifundweni zokufuya inkukhu. Bezile abantu, izihlobo kanti loTshili obemfundisa ukufuya inkukhu ukhona. Uyamangala uNkosi nxa efika uTshili lonina omncane uNothando kanye loyise omncane uVundla. Siyakhumbula ukuthi laba bafika umsebenzi usuqalile uNkomo ephethe udaba lukaNkosi ukuthi wayengomunye walabo owahleka ukuthi kuzelwe isilima koKhumalo bengacabangeli ukuthi uNkosi angaba ngumuntu owenelisa ukuzenzela izinto.

UNkomo wayengomunye owayebona isiyelele esasiyakhula sibe yinto yokugcinwa koKhumalo kodwa njengokutsho kwakhe lapha sizwa ewaginya amazwi akhe lawo esebona ubuhle kuNkosi. Into enhle ngalokhu njengoba satsho kuviki ephelileyo yikuthi uNkomo wayeselibona iphutha lakhe esengoxolisayo ethi okunengi kwakuzavela kugwalo olwalulotshwe nguKhumalo lona oluveza konke ayekutsho kanye lokucela uxolo.

Sifunda nzima kanye langokubona. UNkomo kukhanya wabalesifundo esihle ngempilo kaNkosi. Akusuye yedwa njengoba sizakuzwa. Banengi abafundayo kumpilo lakudaba lukaNkosi. Isikhulumi esalandela uNkomo nguye uyise omncane kaNkosi uVundla yena owayekhethwe ukuba yisikhulumi esiqakathekileyo. UVundla kwakumele endlalele abantu ngempilo kajaha uNkosi. Waqala inkulumo yakhe ngenkulumo elusizi uVundla.

Wakhumbuza abantu uVundla ukuthi bonke babesazi ukuthi izolo (kudala) babebulawa abantwana ababezalwa begogeke njengokukaNkosi. Waqhubeka ethi babesiba yimiphako yezimpisi lamagenga. Wathi lamuhla bona abakoKhumalo babemethulela ingwane umama walapho ekhaya, uMaNdlovu. Wamsukumisa uMaNdlovu uVundla ukuze bonke bambone lowo mama ayekhuluma ngaye. Waqhubeka ebatshela ukuthi lowo mama nguye owayezala ijaha elalibabuthanisile lapho.

UVundla waveza imfihlo eyaliqiniso ukuthi bona obaba lanxa bengezange baliphumisele, babefisa ukuthi kuhlonitshwe amasiko mhla ezalwa umfana lowo. Bakutshengisela ngendlela ezinengi lokho, kodwa umama lowo, uMaNdlovu phela, wala wemba phansi, wathi umntwana ngumntwana, kaphile, labo bazebacina bevumelana laye. Wacela ukuthi uzulu amtshayele izandla uMaNdlovu.Wayaphambili uVundla eveza ukuthi uNkosi wayekhuliswe ngesiKrestu loba babengaqondi nje ukuthi wayezakhula abe yisimakanjani.

Waqhubeka ethi lokho bamane bakwenzela nje ngoba befuna ukuthi iNkosi yakhe imvulele amasango ezulu mhlazana kwafika usuku lokuthi ambize. Wazisa uzulu uVundla ukuthi ulamandla Ophezulu ngoba bathi bengalindele kwafika izithunywa zeNkosi zababikela ngomsebenzi omangalisayo owenziwa yinhlanganiso yeZimcare. Wathi iZimcare ngamafitshane kuyabe kuchazwa ukuba iZimbabwe iyanakekela. IZimcare inakekela lezoziyelele,ezabonwa ngabantu, izifundise zibe ngabantu abalakho ukuzisiza bona ngokwabo empilweni.

Share This:

Sponsored Links