Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

24 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

uMthunywa

Silo C Dube kugwalo
Nxa likhumbula bafundi, kuviki ephelileyo siphethe udaba lwethu uNkosiphile (uNkosi) esilandisela ngedili lakhe lokumenzela amhlophe ekuphumelelni kuzifundo zokufuya inkukhu. Ngemva lomthandazo isikhulumi esalandelayo ngumbalisi uNkomo owayesebenza ngaphansi kuka Khumalo, uyise kaNkosi. Uveza lonke iqiniso ngaye mayelana loNkosi.

Sizaba side isicaphuno senkulumo kaNkomo ngoba sifuna abantu bamuzwe kuhle. “Mablabezulu! Ngiyalamukela lapha koKhumalo. Ngithemba sonke esilapha siyakwazi okuyikho okusibuthanisileyo lamhla.

Abazali phakathi kwethu basakhumbula ukuthi sesike sabuthana khonapha ngaphambili sizokwenza amhlophe okubhabhathizwa kwecinathunanjana lalapha ekhaya. Sekulesikhathi kwenzakala lokho.

“Lamuhla, singaye njalo lowomntwana. Angikutsho-ke mina ngokwami, ngingomunye walabo ababehlekisa ngomntwana lo osibuthanise lapha. Ngangihleka ukuthi uzelwe eyisilima. Ngangimbona ekhula esiba ludubo lwabazali bakhe okwempilo yakhe yonke. Oqotho ngiqinisile, lamuhla ngiyawaginya amazwi ami lawo amabi.

Ngilenhloni lokuthi ngiwaphinde khonapha phambi kwenu. Engikuthabelayo yikuthi kukhona ugwalo oluzakhutshwa nguyise womntwana olumayelana lemphilo yakhe.

“Ngingomunye walabo abathe bavuma ukuvula isifuba sabo beveza konke abakwaziyo lababekutsho benyeya ujaha lo. Iqiniso lalokho engixolisa ngakho lamuhla lizavela obala kulologwalo. Ngithembisa ukuwageqa amagula.” Lapha uNkomo uthembisa ukukhupha lonke iqiniso lakhe ngoba umuntu nxa ewageqa amagula uyabe ekhupha konke obekuseguleni elihlanza kutsha ukuze kungene uchago olutsho kungasela laphunga lochago kumbe amasi amadala.

Kuhle ukuloba kwalumlobi nxa esenza abantu abalezici kumbe abalobubi babo ebenza kube yibo ababuvezayo. Lokhu kwenza indaba yakhe ibelesisindo umlobi. Lanxa besibabona bebabi labo balingiswa kodwa nxa sebezethula kumphakathi bedinga ukuxolelwa sibakhangela ngelinye ilihlo labo balingiswa.

Uyabuvuma ububi bakhe uNkomo kodwa uyehluleka ukuthi abethule bonke emphakathini abesethembisa ukuthi inhlanhla yikuthi kuvela konke ogwalweni oluzakhitshwa nguyise womntwana uKhumalo.

UNkomo uyaveza ukuthi ungomunye walabo abathe bavuma ukuvula izifuba zabo baveza konke abakwaziyo lababekutsho benyeya ujaha lo. Waqinisa ukuthi iqiniso lalokho ayexolisa ngakho lalizavela kugwalo olwaluzakhutshwa nguKhumalo. Uthe eqeda ukwamukela abantu uNkomo kwangena imota kaVundla yena owayesenguyise omncane kaNkosi ngoba wayethethe uNothando unina kaNkosi omncane. UVundla lowo nguye owayeyisikhulumi esiqakathekileyo ngalelelolanga.

Luyaphila sibili lolugwalo lukaNdebele ngoba lulandisa izinto ezenzakalayo empilweni yabantu. Baphuza oVundla ukufika edilini lelo ngoba babethe ukubambeka baze baphuza ukuphuma edolobheni lakoBulawayo.

Umlobi ukhuluma ngalokho obekusenziwa ngamapholisa ngesikhathi sokulotshwa kwalo lolu gwalo.

Kuthiwa amapholisa lawo ayehambe ebamisa indlela yonke lakudingayo kungaziwa muntu.

Share This:

Sponsored Links