Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele 

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele 

uMthunywa

Silo C Dube kugwalo

 

Sesisiya emaphethelweni okubala lolugwalo lapho esibona sokuvela iqiniso. Ezinye izinto ebezikhulunywa ngasese ngabanye abantu ziyavela kubekuhle kubenjeya. Siyakhumbula ukuthi ngeviki ephelileyo sitshiye uKhumalo ekhala ngokuthi ulibele ukuvikela umuzi wakhe njengoba kuzaba labantu abanengi belanda idili lokwenzela uNkosi amhlophe ekuphumeleleni kuzifundo zakhe.

UMaNdlovu uzama ngamandla wonke ukumkhupha entweni zobunyama uKhumalo. Sicine uMaNdlovu ekhumbuza uKhumalo ukuthi incwadi iyatsho, esitsho incwadi engcwele iBhayibhili, ukuthi ungamesabi umuntu obulala inyama kodwa esehluleka ukuwubulala umphefumulo. Sithole ukuthi uKhumalo uphikisana lalokho kakhulu emazwini alandelayo:

“Lokhu angikwali kodwa ngithi masingazenzisi silahle isintu sethu ngoba sisithi sesingamakholwa. Sizaphoxakala singenza njalo. Uyibona imi inje imizi yonke le yamakholwa, yizikhonkwane kuphela. 

“Sengisitsho leyabafundisi imbala, injalo. Yikho uyawuzwe kuthiwa umfundisi othile uyala ukutshintshelwa kwenye indawo. Usuke azenze osejayelane kakhulu lebandla lakhe angabe esafuna ukutshintshwa, kanti manga, wesaba ukufulathela isikhonkwane sakhe esimphilisayo.”

Nansi indaba, lithini ngayo bafundi? Livumelana laye uKhumalo yini? Umkakhe uMaNdlovu uyakwala lokho, kavumelani laye. Uthi kuye: “Wena mdala! Ubokhuluma uzikhuza. Uzaqalekiswa nguMlimu ungakhuluma kubi ngabelusi bezimvu zakhe.” 

UKhumalo uyaphambili laye esala ethi ngokomkakhe uMaNdlovu lokho, ethi uyaqinisa ukuthi umuntu ngumuntu, njalo isintu sakhe akasideli loba sekuthi. Uqhubekela phambili ethi uyadana nje ukuthi bekwenze njani aze alibale ukululungiselela kuhle usuku lwakusasa lolo.

Uthi ngokulibala kwakhe lokho kwakuzasina kuqakezelana okungabathakathi. Uyakholwa kuzinto zabathakathi uKhumalo yikho ehlala enqinekele entweni ezinjalo. 

Kambe yikuphi okuyikho lapha? Yikuphi okulamandla phakathi kwesintu lesiKhrestu? Udaba lolu lulamandla ngoba kwezinye izibanga yibo abalingiswa abalandisa udaba lwabo kumbe omunye oseduze labo. Lokhu sikuzwa kuhle ngoba kuphuma emlonyeni kamlingiswa oqakathekileyo kulolugwalo, uNkosi.

UMaNdlovu kuthiwa wakubona ukuthi umyeni wakhe kagobeki kunkolelo zakhe zesintu. Ebona kunjalo kuthiwa wavala umlomo wakhe uMaNdlovu wacimeza wazibika eNkosini. Wayicela iNkosi ukuba ihlenge lesosidalwa ahlala laso. 

Kalandelanga lokho okwakutshiwo nguKhumalo kodwa wazinikela kweyakhe iNkosi. Siyambona ukuthi kaguquki kukholo lwakhe kusukela ekuqaleni uMaNdlovu.

Ngokulandisa kukaNkosi, kuthiwa uKhumalo uthi lasala selitshisela elangeSonto esevuke kudala. Wathatha imfuko yakhe waqonda ekhitshini wafika wavukutha amanzi ngenkezo. Zwana okwenzakalayo kuviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links