Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

20 Dec, 2018 - 00:12 0 Views
Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

uMthunywa

Silo C Dube kugwalo

KESIKHUMBUZANE ngesisusa sogwalo lolu ngokucupha amazwi afinqa ugwalo lolu ngemva kwalo, hlezi abanye sebelibele ukuthi lwaqala ngaphi udaba lolu. Sizwa amagama kaSwabide Khumalo, uyise kaNkosiphile (uNkosi) ekhuluma lezalukazi ezazibelethise umkakhe uMaNdlovu: “Sesingenza amhlophe na, bo gogo? Kulungile nje konke lapha eliphuma khona?”

Omunye wabogogo labo uyaphendula umbuzo kaKhumalo ngala amazwi: “Hatshi, akulanto elungileyo mntanami. Umkakho uzele okuyisinanakazana okungaqedakaliyo.” UKhumalo ukhulula umkakhe, uMaNdlovu, owayesethithibele ngamazwi abogogo, oMaKhuphe loMaNsingo, ababethe kungcono ingane yakhe leyo idluliswe njengoba yayitshengisa ubulima obesabekayo ngokubona kwabo.

Ngemva kokucabanga okuthile uKhumalo waphutsha ngala amazwi: “Uzaphila umntanami, igama lakhe lizakuba nguNkosiphile.” La amazwi akhulula uMaNdlovu owayemelele ukuthi umkakhe uKhumalo wayezathini. Wayezavumelana labogogo labaya kumbe wayezalandela isifiso sakhe esokuthi umntwana aphile? Kodwa uNkosiphile njengoba wayetshengisa ubulima kujinge kube lombuzo omqoka othi:

“Akhule sibili uNkosiphile? Abengumuntu onjani?” Yiwo umbuzo ebesilokhu sizama ukuwuphendula kusikhathi sonke lesi sibala ugwalo lolu: “Ayihlabi Ngakumisa”. Sesilubonile uhambo lukaNkosiphile kusukela emncane esehluleka ukuzenzela izinto, ehlekwa ngabanye ekweluseni kanye lomfana osebenza ngakwabo uVikinduku, owamhlekisa ngabanye ngesimo sekhanda lakhe. Walwisana lakho konke lokhu uNkosi wasuka ekhaya esiyafunda esikolo esifundisa abantwana abalokukhubazeka okutshiyeyo iSir Humphrey Gibbs ekoBulawayo..

Wafika wenza kuhle ezifundweni zakhe lanxa njengabanye kwakungelula. Kodwa nangu uNkosiphile uyakhula acine esethole isithupha esincomekayo esokusebenza engadini. Uyabuyela esikolo sakhe seSir Humphrey Gibbs, bamuse epulazini lesikolo leso eliseNewton West koBulawayo lapho afundela khona ukufuya inkukhu. Lakho lapho uyaphumelela athole isithupha njalo ucina eqatshwa lapho kuthiwa ancedisane loTshili obemfundisa ukuthi laye afundise abanye abafundi ukufuya inkukhu.

Lamhlanje sihlangana laye esesenzelwa idili ngekhaya njengoba esegqibile izifundo zakhe. Singakangeni kungxoxo yedili sizwa umnewabo kaNkosi, uDubani, enika umnawakhe isifundo esiqakathekileyo empilweni yeSintu. Uyabuza uDubani nxa sebelala: “Nkosi, uzababonga ngani obaba lomama, ngedili elingaka abakwenzela lona?” UNkosi yena etshengisa ubuntwana lokungazwisisi ukuthi uDubani uthini, uthi uzababonga ngezibongo zabo kuphela.

“Ngizakuthi eKhumalo, ngithi eNdlovu. Izibongo zabo ngiyazazi Dubani?” Funda kuzigaba ezilandelayo uzwe uluju lodaba lolu.

Share This:

Sponsored Links