Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

13 Sep, 2018 - 00:09 0 Views

uMthunywa

Silo C Dube kugwalo
UKHUMALO uthi kwasekulensuku esilwa lemicabango yakhe mayelana langekusasa yomfana wakhe, uNkosiphile. Siyakwazi ukuthi uNkosi wayefunda esikolo seSir Humphrey Gibbs njengoba laye wayengomunye okuthiwa wayebambela izinto khatshana.

UKhumalo wayekubona ukuthi umfana wakhe lo wayesefundile izinto ezinengi esikolo sakhe leso kodwa wayengamelanga ahlale kokuphela esikolo leso.

Njengobaba womuzi kuqakathekile ukuthi alungiselele imuli kumbe abantwabakhe ikusasa elihle.

Wayengakuthakazeleli ukuthi uNkosi aze agugele esikolo. Nxa esefundile okungamphilisa
UNkosi kwasekumele aphume azosebenzela ekhaya. UMaNdlovu njengoba sesibonile kuzimanga ezinengi ngaphambili kavumelani lomkakhe uKhumalo othi uNkosi sokumele asuke esikolo. Ngengqondo yakhe emfitshane uthi uNkosi engasuswa esikolo ngoba uyasithanda kakhulu njalo uyakholisa ukuba khonale labangane bakhe oMartin laboMbonisi asebetshefa belokhu bekhonangale eSir Humprey Gibbs.

Uqhubekela phambili uMaNdlovu ethi eGibbs sokumlunga kukwabo uNkosi. Ukhumbuza uKhumalo ukuthi kazake ezwe nxa uNkosi ekhona lapha ekhaya esekhefini ukuthi akadinwa yikuxoxa ngesikolo sakibo egcizelela ukuba uyayithanda leyo ndawo kusobala ukuthi uyasilela ekucabangeni uMaNdlovu kuloKhumalo ngoba yena uphatheke ngezinto zesikhathi esifitshane ezingelakwenza lempilo kaNkosi esephumile esikolo.

UKhumalo uphatheke ngezinto ezizamphilisa ngakusasa uNkosi.

UKhumalo uyamkhumbuza umkakhe uMaNdlovu ukuthi bavumelana ukuthi uNkosi bamphathe njengabanye abantwana. Uthi kakhangele abone ukuthi abafowabo sebasitshiya isikolo. Usefundisa uDubani kanti udadewabo ulaphaya eGomo ufundela ubunesi. Wayaphambili ethi usekhulile uNkosi laye kumele ngelinye ilanga asitshiye isikolo. Wabuza uMaNdlovu uKhumalo ethi, “Kwalani-ke ukuthi azeqedisela imfundo yakhe eselapha ekhaya?”

UMaNdlovu akumsuthisanga lokho nangu ebuza uKhumalo ethi wayefuna ukumenzani umntwana lowo ethi umbona enganelisa ukuthi atshone ehlezi khonapha ekhaya? Sikubonile ngaphambili ukuthi uMaNdlovu uyamtotoza uNkosi embona njengomuntu ongeke azenzela izinto. Siyakhumbula ukuthi kwazekwangenela uKhumalo ukuze uNkosi azenzele ezinye izinto ezinjengokuzihlanza kanye lokuvuma ukuthunywa.

UKhumalo wayezimisele ukuthi uNkosi enze imisebenzi yezandla ngoba wathi katshongo ukuthi azetshona egiqika engenzi lutho. Wathi nxa ethanda angalima imibhida kumbe njalo ayekwelusa loVikinduku. Kusobala ukuthi uKhumalo wayefisa indodana yakhe izenzele izinto ezingayiphilisa.

Share This:

Sponsored Links