Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

08 Feb, 2018 - 00:02 0 Views

uMthunywa

Silo C Dube kugwalo
USWABIDE Khumalo ulokhe engahlalisekanga ngokwenzakala emzini wakhe. Asikhumbuleni bafundi ukuthi wehluleka uKhumalo ukwedlulisa ingane yakhe eyayiyisiyelele uNkosi ngemithi yenyanga yakhe uMahaqaza.

Kwaya kwaphela ukungamthakazeleli umntwana kuKhumalo lanxa wakhetha ukuthi angahlali ngekhaya kodwa ayehlala esikolo. Uhlezi efuna ukuhamba ayedinga imithi kunyanga uBharimasoso eyeZhombe.

Kufika ithuba elihle lapho kufika umbiko othi unakambalisi uDube usebhubhile. Samngane kaDube osekhwapheni uNkomo wacela ukuya esilweni kodwa uMphathisikolo, uKhumalo, uthi wamalela wathi kuzahamba yena ayemela isikolo sakhe. Kukhona akuhlosileyo uKhumalo. Amanye amatitsha ngokungazi iqhinga likaKhumalo akwemukela lokho esitsho lokuthi uzazizwa ehlonipheka laye uDube nxa ezabona isikolo sakibo sizomelwa ngumphathi ngokwakhe emfeni kanina.

Luyaphila ugwalo luka Ndebele lolu ngoba luveza izinto njengokwenzakala kwazo khathesi. Esethe uzakuyamela isikolo sakhe emfeni uKhumalo, isikolo sayiqoqa imali yokuyaphathisa emsebenzini kwaze kwaqoqwa leyokumgadisa uKhumalo. Yinto eyenzakalayo le ezikolo ezinengi. Okusolekayo lapha yikuthi uKhumalo walela umngane kaDube osekhwapheni uNkomo ukuthi ahambe esililweni kanti yena ulohambo lwakhe lwensitha.

Uyakhala ngobuqotho na uKhumalo? UKhumalo yena uzifunela inyanga uBharimasoso ngakho-ke ngokuya esililweni sakoDube, wayezabe eseseduze lenyanga uBharimasoso. Usebenzisa isaga esitshengisa ukujabulela leloqhinga lakhe. Uthi wakubona kungamlungela lokho ngoba kungamenza atshaye inyoni mbili ngalitshe linye. Lokhu kutsho ukuthi wayezahle enze izinto ezimbili ngathuba linye. Wafika koDube njengokwakufanele wamkhulumisa uDube ngemfa kanina wamupha lenyembezi ezazikhitshwe ngotitsha etsho lokutsho ukuthi wayekhutshwe ngotisha ukuthi azobamela kuleyomfa.

UDube uyabonga kakhulu lokho akwenzelwe yisikolo sabo kodwa enkulumeni yakhe uthinta okunye okuhlaba uKhumalo. Nanka amazwi kaDube: “Futhi baba, ngizizwa ngizimazisekile ngokufika kwakho langomsebenzi eliwenzileyo njangabantu engisebenza labo. Umoya omuhle onje ungasake ubuse njalonje phakathi kwesikolo sethu. Into nje yikuthi thina abantu abansundu sesaqinisa ukwazisa izinto zokuloyana.

Angazabe usitshiye ngomkhuhlane okungadingwayo umzali wethu, njengoba kunje, ungezwa omunye umuntu esithi uloyiwe, akuyiwe emhlahlo. Yizo izinto ezidala ukungezwani lokucabangelana izinto ezimbi okucina kungenisa imimoya yezikhova phakathi kwabantu bafe bengasaphani imilomo.”

UKhumalo uvumelana loDube kodwa etshengisa ngokusensitha ukungavumelani kwakhe lombalisi uDube ngenkolo yesintu. UKhumalo uthi abantu abanengi basanamathele kakhulu esintwini. Ngesiko lesintu, akukho umuntu ophungufa nje mahlayana. Izimfa zonke zibangelwa ngabathakathi. Uqhubeka ethi yikho nje nxa kubongwa kuye kuthiwa ukwanda kwaliwa ngabathakathi.

Wathi usesitsho labafundisi imbala, sebekhe phansi emizameni yabo yokulahlisa amakrestu umoya wokukholwa ezintweni ezinjengobuthakathi. Uphetha ngokuthi, akuvumi konsundu ukululahla ukholo lwakhe lwesiNtu.

UKhumalo kavumelani lombono kaDube ngokholo lwesiNtu ngoba yena ugxile kulo. Ukhuluma loDube nje usendleleni eyakunyanga uBharimasoso. Ukholwa ukuthi uBharimasoso, inyanga, izamlungisela lokho okuhluphayo emzini wakhe. Yindoda elozwelo uKhumalo ngoba nxa esuka esilweni sakoDube utshiya enike uDube imvumo yokuthi athathe iviki yonke uDube esekhaya ukuze abazomkhalela bamthole ekhona.

Hlangana lathi kuviki ezayo uKhumalo esefikile koBharimasoso.

Share This:

Sponsored Links