Ayihlabi Ngakumisa…C. Dube

22 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Ayihlabi Ngakumisa…C. Dube

uMthunywa

P. Ndebele

SIYAKHUMBULA ukuthi uNothando, unina omncane kaNkosiphile (uNkosi), simtshiye esidla amalahle ngokuthi kungani uNkosi esala esikolo esebenza abanye bevala izikolo besiya emakhaya. Lanxa uTshili esemnike ithuba lokuthi bayehlala emthunzini baxoxe loNkosi yena ufuthelene uNothando. Uthi:

“Ngingakakwenzi lokho othi mangikwenze, ngithanda ukwazi ukuthi kungani ligqilaza abantwabethu kanje? Libaphatha kanje ngoba lisithi yizilima ezingazi lutho, hayi khona?”

UTshili lanxa sekunzima laye uyayiphosa inqindi ezivikela ethi: “Akulamuntu ogqilaza omunye lapha.

Abantwana laba sibafundisa umsebenzi ukuze babe lakho ukuzisiza empilweni ngelakusasa.” UNothando njengoba evele ebuye umfula ugcwele uqhubekela phambili ephala imvu ephendula uTshili kubi. “Manga!

Sikolo bani leso esifundisa langekhefu bengekho abanye abantwana? Kungani ligcina owami abanye abantwana libadedela bazihambele emakhaya?”

UTshili laye uyaphambili embonisa uNothando ukuthi akulamuntu ogqilazwayo. Ukubeka obala ukuthi abantwana bayavala bahambe emakhaya kumbe hatshi, kuya ngomsebenzi abawufundelayo lapha.

Wayaphambili etshela uNothando ukuthi owakhe ufundela ukufuya inkukhu zenyama. Wathi kuyadingeka-ke ukuthi ahlale ekhona ukuze zigcineke kuhle inkukhu zakhe. Waqhubeka wathi bobabili babo labo bafana babezaphetha bezingcitshi kulowo msebenzi.

Njengokutshengisa kwethu ngeviki ephelileyo uNothando wayelokhe elombuzo wokuthi yinindaba bengathi bayaqhubeka ngomsebenzi wabo besemakhaya ngamakhefu? Wathi kwalani ukuthi bayenakekela izinkukhu zabonina beqhuba leyomfundo yabo Tshili. Wathi lapho kabaqatshe abantu bokusala bekhangele lezo ezabo ngamaholideyi. Lapha uNothando utshengisa ukungazwisisi ngokufuywa kwenkukhu.

ONkosi babefuya inkukhu zenyama ezazilomehluko phakathi kwalezi ezifuywa ngekhaya, yikho ukufunda kwabo kwakungeke kuphumelele. Kodwa wayelombono ekuthini kumele bathole ithuba lokuphumula kanye lembadalo ethile emva kokuba inkukhu zabo sezithe zathengiswa. UTshili wajinga elokhu elombuzo awuqondisa kuNothando ukuthi nxa sebeqatshiwe labo bantu bokuzikhangela inkukhu ngeholideyi pho imali yakhona yayizavela ngaphi?

Kwakungutshiki lobhanqa ngoba wayelibeka uTshili loNothando alibeke. UTshili esebuze ukuthi lelo holo lalizavela ngaphi uNothando wakhwaza ethi angithi liyazithengisa inkukhu lezi? Wabuza ukuthi bayisa ngaphi imali yakhona njengoba abantwababo labo bengabaholisi? Wathi kabathathe leloholo ebelifanele abagcini balezonkukhu baphe labo abazasala besebenza inkukhu zabo. UTshili wacina ehlehlela muva engaselampendulo zemibuzo kaNothando wathi leyo kayisamlinganangaa,

Wathi mhlawumbe lokho kwakungaphendulwa ngcono yihofisi ethi bona okwabo yikuthi bafundise abantwana umsebenzi kube kuphela. Waphetha ngokuthi umthetho utshaywa yihofisi. Wayengakaqedi uNothando ngoba nangu ethi: “Uze umtshele — ke uMphathi wakho lowo ukuthi ngithe ayicine into yakhe le eyokuthi abambe abantwabethu isibhalwa.” UNkosi nxa eyilandisa lindaba uthi kakwazi ingabe wayibikela uMphathi leyo ndaba uTshili kodwa bathi sebevula izinto zaguquka.

Lalihlale lephukela kuTshili ngoba uNkosi uthi baqala ukuphiwa imadlana nxa zithe zathengiswa inkukhu zabo. Ezazithe zakhula zaze zafika kuhle babeziphiwa bayezidlela. Lasekuvalweni kwezikolo waqala ukubakhona umehluko. Baqala ukuzophisana loThabo ukusala. Bathaba ngoba osalayo wayesehola.

Share This:

Sponsored Links