Ayihlabi Ngakumisa

08 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Ayihlabi Ngakumisa

uMthunywa

C Dube

KUQAKATHEKILE kwezinye izibanga ukuthi izikolo kumbe abakhokheli bazo baqale bazise labo abasebenzelana labo izinqumo zabo kanye lendlela abaqhuba ngazo inhlelo zabo.

Lokhu kuvikela inkulumo kumbe ingxabano engaba khona kuzibanga ezithile kungelandingeko yalokho. Sihlangana lodaba oluphose luvuse uthuthuva ngento isikolo sikaNkosiphile ebesingayinanzelele.

UNkosi esekhethe ukubuyela esikolo seSir Humphry Gibbs ayefundela ukufuya inkukhu abaphathi besikolo bafika bambisele engadini ayesebenza loTshuma kuzifundo ayezenza waphumelela kuzo ekuqaleni.

Bathatha isikhathi bengakenzi amalungiselelo okuthi kuqalwe uhlelo lwenkukhu. UNkosi kakuthandi lokho aze ecine esetshengisa enye ingxenye yesimilo sakhe esokuthi uphanga athukuthele.

Ucina esesala ngokuqhubeka esebenza engadini etshela uTshili ukuthi nxa kunjalo kungcono abuyele ayetshona ezihlalele esikolo.

Kwala lanxa uTshuma ezama ukumethusela ukuthi angakwenzi lokho, uNkosi yena uyazinikela kunhloso yakhe.

Umiswa nguTshili esengofuna ukuyagada ibhasi abuyele esikolo.

UTshili esebonile ukuzimisela kukaNkosi ngokufuya inkukhu, akula angakwenza ngaphandle kokuyabikela umphathisikolo ngalokho okufunwa nguNkosi.

Sebebonile ukuzinikela kukaNkosi ekufuyeni inkukhu bayenza amalungiselelo athengwe amatsiyane aqale ukusebenza uNkosi.

Ngobunengi bomsebenzi uNkosi udingelwa umncedisi uMlambo.

Kukuhle kunjalo isikolo sasingamtshelanga uNkosi ukuthi umsebenzi wokufuya inkukhu lo wawusitsho ukuthi amakhefu akhe asezaphambaniseka.

Abanye nxa bevala kwakusitsho ukuthi yena lomncedisi wakhe babezasala bekhangela inkukhu zabo ngoba kumele ziphiwe ukudla kanye lamanzi okunatha.

Isikolo kasizange sazise abazali ngaloluhlelo yikho lamhlanje sihlangana lonina omncane kaNkosi uNothando esidla amahabula, uthi oNkosi benziwa izigqili ngoba bona ingqondo zabo zingaphelelanga, izilima ezingazi lutho.

Ufika lapha okusebenzela khona oNkosi ezonde okwamagama.

UNkosi uyasilandisela ukuthi ekhaya abakuthandanga ukuthi asale esikolo ngeholideyi.

Kuthiwa babhala incwadi bebuza ukuthi wayengaphi yena uNkosi?

Yikho laye uNothando wasukumela phezulu wazofika epulazini lapho okwakusebenzela khona uNkosi.

UTshili umbingelela kuhle uNothando engaboni ukuthi umfula ugcwele. Uthi, “Sakubona, nkosikazi. Ngingakunceda ngani zivaliwe kunje?”

UNothando uphendula ngalamazwi: “Ungangincede ngalutho. Ngilapha nje ngizodinga umntanami lo eselamphendula waba yisigqili senu.”

UTshili kaluthathi kuhle udaba lukaNothando lokuthi sebephendule oNkosi baba yizigqili yikho ephendula ngenzondo ethi akulazigqili lapho.

UNothando uqhubeka esilwa ethi esinye sazo isigqili leso nansi phansi kwakhe. Wathi yiso leso sigqili ayengaso.

Wathithibala uTshili ekholwa ukuthi wayehlangane lohlanya ngokwalo, kodwa wamangala ukuthi kungani lugqoke kuhle kanje uhlanya?

Kazwisisi uTshili ukuthi kungani uNothando esithi oNkosi baphathwa sazigqili yikho ethi luhlanya.

Kazwisisi uNothando ukuthi kungani abantwana kuthiwa basale besebenza esikolo izikolo zona zivaliwe njalo bengaholiswa.

UTshili uthi akulazigqili lapho abantwana labo babafundisa ukuze babe lakho ukuzisiza empilweni ngelakusasa.

UNothando uyavuthela ethi, “Manga! Sikolo bani leso esifundisa langekhefu bengekho abanye abantwana? Kungani ligcina owami abanye abantwana libadedela bezihambela emakhaya?”

Share This:

Sponsored Links