Ayihlabi Ngakumisa

18 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Ayihlabi Ngakumisa

uMthunywa

C. Dube

UNKOSI usetshengise ubuqholo kuTshili umbalisi wakhe wengadini. Uyala ukuqhubeka esebenza engadini yena sokumele afundele umsebenzi ayewuthanda kakhulu owokufuya inkukhu. UTshili umphendukisa esengobuyela esikolo ethi uzaphenduka kuphela nxa inkukhu azazifuya sezikhona.

Sikutshengisile ngaphambili ukuthi ikhanda likaNkosi liyatshisa ngoba izibanga ezinengi ufisa kwenziwe intando yakhe.

Uyawuthanda uNkosi umsebenzi wokufuya inkukhu ngoba usitshela ukuthi waphenduka kuphela esezwe ukuthi usesiya ezilugwini zenkukhu. UTshili wathi uNkosi alande ikhuba, acente aphinde abuthe izibi. Uthi wajabula kakhulu uNkosi, wazilungisa izilugu elindele ukufika kwamatsiyane. Lanxa elitshida kwezinye izibanga uligwala uNkosi. Sibona kwelinye ilanga uNkosi uthi esanda kufika emsebenzini uTshili ufika kuye amtshele ukuba uyabizwa nguKhuphe ehofisini abahambe bayembona.

UNkosi kuyamethusa lokho athi, “Angonanga lutho mina, Tshili. Futhi mina ngiyasebenza khathesi.” UTshili umbuza ukuthi othe wonile ngubani, kodwa kabahambe uMphathi ubalindile. Wayelokwesaba uNkosi.

Siyatshelwa ukuthi abamaziyo uKhuphe babethi uyebula ngoswazi. Nxa ebabizela ehofisini babegqiba utshani emabhulugweni. Wayeyitshaya indoda ibuvule sibili. Lokhu yikho okwakusenza uNkosi abelomhedehede nxa kuthiwa uyabizwa ehofisini.

Wayeqholoza nje uNkosi kodwa ekwazi ukuthi uMphathi uKhuphe kadlalelwa yikho uNkosi esithi wayesesesaba ukutshaywa. Nxa befika ehofisini kakwenzi kubelula uKhuphe ngoba ubuza uTshili imibuzo eyethusa uNkosi. UKhuphe ubuza uTshili ukuthi usezelaye na lokuthi usemtshelile? Konke lokhu kwethusa uNkosi ngoba uyaqhuba njalo uKhuphe etshela uTshili ukuba kamtshele. Kungathi kuphoselwana inyoka ephilayo lapha. UTshili uthi ubethi mhlawumbe ubaba nguye ozamtshela.

UKhuphe uphakamisa ilizwi ethi uthe uTshili kamtshele ngoba nguye osebenza laye. UNkosi uthi wezwa esesaba sibili. Uthi wathi engxenye wayesexotshwa epulazini. Kodwa uthi wayengasafuni ukusuka epulazini.

Wayefuna ukugcina inkukhu. Zazilokhu zingekho inkukhu. UTshili watshibilikela ngakuNkosi emtshela ukuthi “uMdala” uKhuphe uthi amazise ukuthi isikhalazo sakhe sokuthi awodelwe amatsiyane sasizwakele. Wathi ayeyehlile ekuseni ngesitimela evela eChegutu.

Umtshayeli wayesehambile ukuyazithatha. Lokho uNkosi uthi kwamjabulisa kakhulu wazewaswela impiko zokuphapha atshengise ukubonga kwakhe. Lokhu kutshengisa ukuthi uNkosi ngumfundi ozinikeleyo ezifundweni zakhe. Ukungachelesi kwakhe ukusebenza engadini kwakungasubuvila kodwa kuyikuzinikela kusifiso sakhe. Nxa sekutshengisa ukuthi lokho akufisayo kuyaphumelela uyazinikela kukho.

Kakhekhelezi uNkosi ngoba ubuza uTshili ukuthi njengoba umsebenzi usumnengi ngubani ozamncedisa enkukhwini njengoba yena ethanda ezengadini. UTshili kalathuba lokuphunyuka ngoba uhle atshele uNkosi ukuthi uzamdingela omunye ozamncedisa. Uhlakaniphile uNkosi ngoba nxa amatsiyane esebuyile kutsho ukuthi usezatshona khonapho ewalindile. UTshili kawuphenduli umbuzo kaNkosi kodwa umnikeza amatsiyane abekhala ngawo emqonqosela ukuthi angekela afe engakhali ngabo.

Uyawemukela uNkosi kodwa elokhu efisa ukuthi uTshili amncedise lakusasa. UNkosi njengomuntu okwakusithi izikolo zingavalwa aye ekhaya kwabaludubo sekulenkukhu ngoba kwasekumele basale bezikhangele izikolo zivaliwe. Okunye abakusolayo uNkosi uthi zazithi zingathengiswa inkukhu bona bengatholi lutho. Nxa bekhonona babethuliswa ngokuthi bona babengaqhatshwanga, babefunda.

Share This:

Sponsored Links