Ayihlabi Ngakumisa

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Ayihlabi Ngakumisa

uMthunywa

C Dube

SIQHUBEKA sikhangela abalingiswa abakugwalo lwethu lolu, Ayihlabi Ngakumisa. Kuviki ephelileyo siqine kakhulu kumlingiswa uMaNdlovu, umkaSwabide Khumalo, unina kamlingiswa wethu omqoka uNkosiphile.

Khumbula mfundi ukuthi uNkosiphile (uNkosi) waphepha engozini enkulu yokuklinywa yizalukazi ezabelethisa unina ngoba zisithi yinto engakhangelekiyo, elobulima obesabekayo, ngalokho kwakungafanele aphile.

Ngesiko lesiNtu umntwana owayezalwa atshengise ubulima obunjalo kwakungamelanga aphile, kodwa, lapha sithola uMaNdlovu esilwa lobubi lobo esala ukuthi izalukazi, uMaKhuphe loMaNsingo, zenze intando yazo zibulale usane lwakhe.

Lokho uMaNdlovu wakwenza esekela ngokholo lwakhe olukhulu kuNkulunkulu. Ngakwelinye icele silomyeni kaMaNdlovu, uSwabide Khumalo, yena enguyise kaNkosi.

USwabide Khumalo, esizambiza ngokuthi Khumalo kuphela kudatshana lwethu lolu, ngumuntu ofundileyo ngoba ungumphathisikolo wesikolo seTotololo.

Ulabantu abasebenza ngaphansi kwakhe uKhumalo abanjengomsekeli wakhe uVundla laboNkomo.

Uhlakaniphile uKhumalo ngoba ekusebenzeni kwakhe uyamethemba umsekeli wakhe uVundla.

Njengokwejayelekileyo nxa engekho uKhumalo, uVundla nguye osala ebambe isikhundla sakhe.

UKhumalo uyamethemba uVundla ngoba uyamxoxela ezinye izinto ezimhluphayo emzini wakhe. Sizalulandela loludaba ngokuhamba kwesikhathi.

Khathesi ake sibuyeleni emuva sikhangele ukuthi uKhumalo yena uluthatha njani udaba lokuthi kuzelwe isinanakazana esingaqedakaliyo emzini wakhe njengokutsho kukaMaKhuphe.

UKhumalo kawalazeli ekwenzeni izinto ngoba nangu uqala alalele ukuthi izalukazi lezo zithini.

Uyabuzisisa kakhulu ukuthi engabe etheni uMaKhuphe yena emuzwe kuhle ukuthi utheni. Njengabantu bonke kuyamethusa njalo kumdanise lokho akuzwa ngoMaKhuphe.

Ugogo uMaKhuphe wagcizelele udaba lokuthi okusendlini laphaya, kunzima. Nxa elesibindi uKhumalo, kasondele azibonele, egcizelela uMaKhuphe ukuthi indaba yotshelo ayisuthisi.

Uthi yadidana ngamandla ingqondo yakhe uKhumalo wazibona esethe lothu engananzelele, wema ngezinyawo.

Wakhathazeka emoyeni uKhumalo njengabantu bonke nxa bezwe into enkulu eyesabekayo abebengayilindele. Wawisa iphika, wazelula engasakwazi okufanele akwenze.

Uthi ngelikade wathatha amanyathelo ambalwa wayakuthi khwimilili enkabeni yeguma, wazelula njalo. Uyaphila umlingiswa uKhumalo ngoba wenza njengaye wonke umuntu oyehlelwe ngokukhulu.

Uyasilandisela ukuthi wabuya kancane wazidonsa wasondela emnyango wemkulwini lapho ezazingene khona izalukazi. Uthi wathi votshololo wahlaba ngedolo elilodwa phansi, wahlikihla amehlo.

Ukuhlikihla amehlo kutshengisa ukuthi wayehlengezela inyembezi ekhala. Kodwa njengoba kusaziwa umuntu oyindoda kaze akhala ephumisela ehlaba umkhosi, kuthiwa ezendoda ziwela esifubeni lanxa edabuke kakhulu.

Kwabanjalo lakuKhumalo, wayedabuke kakhulu kodwa wayengeke ahlabe umkhosi akhale, wakwamukela njengendoda ekhalela ngaphakathi. Ulesibindi uKhumalo sokubona leso sinanakazana esasitshiwo yizalukazi. 

Kunengi esingakutshongo ngesimilo sikaKhumalo. Sizaqhubeka ngaso kusibanga esizayo.

Share This:

Sponsored Links