Ayihlabi Ngakumisa

07 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Ayihlabi Ngakumisa

uMthunywa

C Dube

KUVIKI ephelileyo sitshiye uVundla uyise omncane kaNkosi ngokuthatha unina omncane uNothando esefika emaphethelweni enkulumo yakhe kudili lokuphumelela kukaNkosi ezifundweni zakhe.

Ubanqunule bona njengaboyise bakaNkosi ukuthi bayilabo ababezama ukuthi uNkosi engaphili ekuzalweni bakhe.

Umbongile unina uMaNdlovu ukuthi nguye owaqina ngokuthi umntwana kumele aphile.

Inkulumo kaVundla isikhumbuzile ukuthi kanje uKhumalo wazama ukuthi uNkosi afe ngokuyadinga umuthi wenyanga uMahaqaza.

Ngamandla kaNkulunkulu amaqhinga kaKhumalo acina engaphumelelanga wacina esebhodlile esesaba izilandelamuva ayezitsheliwe ukuthi angavele azame iqhinga lakuqala lokubulala ingane yakhe uNkosi lehlule lingaphumeleli kwakuzakufa yena aluba ethe wazama elinye.

Kwathi lanxa inkalakatha yenyanga uBharimasoso ethi uyamnika omunye umuthi owawungahle umqede uNkosi, wala uKhumalo ukuthi azame ukumbulala njalo.

Waguquka umoya wakhe wokufuna ukubulala wacina esemthanda laye uNkosi. Nguye-ke lamhlanje osephumelele uNkosi osesenzelwa idili njalo bonke ababecabanga okubi ngaye uNkosi baveza amaphutha abo phambi komphakathi.

UNkomo watsho ukuthi wayethatha uNkosi njengesiyelele, umntwana owayezakhula engenzi lutho eluhlupho lwangekhaya.

Kwakulezithupha ezimbili uNkosi ayezitholile ezazitshengisa ubungcwethi bakhe. Babefisa ukuzobona inengi elalilapho, baziswa nguVundla abantu ababelapho ukuthi ngenxa yokuthi wayenze kuhle uNkosi wayehle waqhatshwa ukuthi asebenze loTshili ekufundiseni izifundi ukufuya inkukhu.

UTshili watsho ukuthi nguye owayefundisa uNkosi kodwa ayengakutsho ngamafitshane yikuthi yena ngokwakhe wayefunde okunengi kuye ayengakwazi ngenkukhu.

Wathi khathesi wayesekwazi ukuthi ichena lingumuthi onzima wokwelapha inkukhu ezigulayo.

Waqhubeka ethi yena wayesazi ukuthi inkukhu ezigulayo zelatshwa ngetheremayisini kuphela.

Wayeqondile uNkosi ukuthi awumele lowo muthi ichena lanxa uTshili wayengathi kavumelani lakho lokho ngaleso sikhathi.

Wayaphambili embuka uNkosi uTshili ethi lanxa kungathi ukhuluma edonda ingqondo yakhe ikhaliphe kakhulu.

Wathi akavumi ukuqilwa uNkosi. Kwathiwa uNkosi ufuna amalungelo akhe avikelwe ngaso sonke isikhathi.

Wathi lapho-ke kaphambanisi ukuthi wayemfuze wamqeda unina omncane uNothando.

UTshili waveza lebizo abasebelinike uNothando bethi nguMalungelo ngoba wayefika akhulume ngamalungelo aboNkosi epulazini.

Lanxa kwakulilanga lokuphumelela kukaNkosi ezifundweni kodwa kukhanya kwakulilanga lokuveza amaqiniso njalo ngoba izikhulumi zaziveza izinto ezazingaziwa nguZulu jikelele kodwa ngalolusuku zavela zabamgceke.

Siyezwa njalo ukuthi uTshili ulandeni lapha njengoba wayemangele embona efika labonina omncane.

Wayethunywe nguMphathisikolo ukuthi azomela njalo ebonga abazali bakaNkosi ngokuvuma kwabo ukuthi ayesebenza epulazini.

Share This:

Sponsored Links