ASITHUTHUKISENI ULIMI

02 Apr, 2020 - 00:04 0 Views
ASITHUTHUKISENI ULIMI

uMthunywa

Kuleli iviki sizaxoxisana ngesifuyo esiyinsika yenotho yesintu. Zinengi ingxoxo esesike saba lazo ngenkomo kuyacaca njalo ukuthi kunengi kakhulu esingakufunda ngalesi sifuyo kule iviki sizake sikhangele imibala yenkomo.

Ukwazi umbala wenkomo kuyasiza lalapho umuntu edinga inkomo zakhe ezilahlekileyo lapho ehamba ebuza uzichaza ngombala wazo ukuthi udinga inkomo elombala othize kanye lendlela ephawulwe ngayo. Lokhu kuphathisa kakhulu abalimi emakhaya kanye labafuyi benkomo emakhaya kanye labafuyi benkomo.

  1. Emhlophe/emhlophekazi — Le yinkomo emhlophe engela elinye ibala ngitsho.
  2. Impevu/impevukazi — Le yinkomo emhlophe ngaphansi ize iyephutsha ebeleni. Nanzelela ukuthi ubuhlophe bayo bungaphansi kuphela
  3. Ilunga/ilungakazi — Le yinkomo ebomvu kumbe emnyama elamabala amhlophe aqamula phezu kwayo
  4. Iganu/iganukazi — Inkomo le ilombala ofana lamaganu avuthiweyo
  5. Ibhusumane — Yinkomo enduna ebomvu
  6. Ibhudumu/ibhudumukazi — Le yinkomo elobuso obumhlophe
  7. Ibhidi/ibhidikazi — Le yinkomo ebomvu elemizila emnyama
  8. Inala /inalakazi — Yinkomo ebomvu loba emnyama elamabala amanengi amhlophe emzimbeni
  9. Inco/incokazi — Yinkomo ebomvu kodwa ilamabala amhlophe amakhulu ehla njengawebhatshi

Share This:

Sponsored Links