Asithuthukiseni ulimi lwethu

02 Aug, 2018 - 00:08 0 Views

uMthunywa

SIYAQHUBEKA ngendlela ezitshiyeneyo zokubalazisa ulimi lwethu ukuze lapho sikhuluma loba sibhala siphume lolimi olulohlonzi. Kesikhangele ucezu lwenkulumo oluthiwa yisenzukuthi.

Libizwa ngolimi lwesintu kuthiwe yisikhanyiso, okuyikuthi liyafanekisa, liyengeza, liyalinganisa, lenza into ethile izwakale ngcono kungabe lapho ichasiswa kumbe ichazwa. Izenzukuthi lezi zibuya ngemihlobo etshiyeneyo. Lapho kuchasiswa ngezemibala silakho ukuthi singathi, isigqoko sakhe simhlophe nke!

Sesinanzelela ubuhlophe besigqoko lesi, simhlophe okwedlulisileyo okokuthi longasaziyo angasibona ngelihlo lengqondo ubuhlophe baso. Ngiyesaba ukuhamba phandle ebusuku ngoba kuyabe sekumnyama tshu, lobani uba lomfanekiso walobu bunyama obesabekayo nxa buchazwa ngalindlela.

Sikhangele njalo umhlobo ophathelane lokulala kanye lokulala. Kesikhangele izibonelo: Isidumbu basithole sithe dindilizi eceleni kwendlela. Kuchasisa nje ukuthi lesidumbu lesi besinganyakazi ngitsho. Esinye njalo isibonelo intombazana yakoDube ibilokhu ihlezi pekle ingapheki ngitsho. Kugcizelelwe ukuhlala lokhu okomuntu obevele enganyakazi ngitsho, kungela lutho alwenzayo ngitsho.

Eziphathelane lokuwa: umfana omude wawa wathi genqu, uthe esalibele wezwa izulu selisithi thothotho phandle, okungumfanyana kuwe kwathi takla phansi kuzama ukugijima njalonjalo. Eziphathelane lemisindo, Umfana weqa esihlahleni wayakuthi gqitsha phansi, okuligundwane kuphonge kwathi ntininini kwangena emlindini. Umvundla wathi phulukundlu esixukwini, Bathi nje belokhu besalibele uDube wathi lothu umhlangano ungakapheli lokuphela.

Share This:

Sponsored Links