Asithuthukiseni ulimi lwethu

13 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

SISAXOXISANA ngokubhalwa kwesikhathi ngesintu. Siyananzelela ubunzima obabusiba khona lapho umkhathi uthe wembeswa ngamayezi kumbe kuvale izulu lemvimbi. Nxa umkhathi unje-ke kwakusiba nzima ukwazi ukuthi sekuyisikhathi sobunyama lokukhanya yikho okwakulawula isikhathi nxa kunje.

Ukuthwasa kwenyanga kwakunanzelelwa esiNtwini ngoba abadala babefunda okunengi ngokuma kwenyanga mhla ithwasileyo. Ukuma kwayo kwakubika izinto ezithile empilweni. Babenanzelela ukuthi iqotsheme kumbe ichitshile

a) Nxa inyanga iqotsheme: Inyanga ithwase iqotsheme iyabe ikhangele phezulu. Lokho kwakusitsho ukuthi ithwele izindaba. Lapha-ke kwakuthwa iletha okubi ebantwini okufana lemikhuhlane, kukanti ebusika ibika indlala enkulu ezayo kanye lenkulumo ezimbi ezivela ebantwini.

b) Nxa inyanga ichithile: Lapha-ke iyabe ikhangele eceleni. Ngeke yathwala lutho nxa inje, okubi konke ikuchithile. Yikho lapho esikhumbula inkulumo eyayande ebadaleni ethi yona “mphu kholiwe hamba lomkhuhlane”. Babekutsho lokho ngemva kokukhangela inyanga ukuthi imi njani. Ukuthwasa kwenyanga yiso isikhathi sokwenza imisebenzi emiswa nxa ifile ngoba lesi sikhathi sokufa kwenyanga sithathwa njengesikhathi somnyama.

Inyanga nxa ifile imisebenzi elandelayo yayizilwa

(i) Ukwendisa

(ii) Ukuthethela

(iii) Imibuyiso kayenziwa

(iv) Inyanga kazelaphi, kazitshayi mathambo

Share This:

Sponsored Links