Asithuthukiseni ulimi lwethu

09 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

Siqedise inkulumo ezikileyo eyasilela kuviki edluleyo.

k. Libalele ngitsho lasebukhweni bezinja

libalele litshisa bhe, akula ngitsho leyezi elilodwa

l. Isilonda sisola imbilaphi

 Lapho olecala eselinindela komunye

m. Ugandwa yini lenyoka zingaselamazinyo

 Angasake afe ngiswela lokuthi angabulawa yini

n. Uzalumela ngokhuni

 Ngumuntu ozathwala nzima ahlupheke

Kumsebenzi waleliviki bafundi akesikhumbuzane kumbe sazisane ukuthi izinto ezithile ezemvelo ezibizwa ngamagama alandelayo siyazazi na.

Ezinye zakhona singahlangana lazo endle, ezinye siyazisebenzisa kukanti sesizazi ngamagama okwebolekwa, kukanti zilawo awethu esiNtu.

a. Umchapho

b. Umxhopho

c. Igumbi

d. Ingqulwane

e. Umkhongi

f. Ikhaba

g. Indandatho

h. Ubukhwele

i. Iwisa

j. Isixhokolo

Share This:

Sponsored Links