Asithuthukiseni ulimi lwethu

05 Dec, 2019 - 00:12 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

ESINDEBELENI akhona amabala elithi lilinye libe likhomba izinto ezimbili. Osekuqakathekile yikusebenzisa lelo bala kumbe igama ngendlela ecacileyo eveza umehluko osegcekeni kuzinto ezimbili okukhulunywa ngazo. Nanka amanye amagama atsho izinto ezimbili yakha imitsho eveza umehluko kulezozinto ezikhonjwayo.

a. Imfulo

b. Isimbo

c. Inyanga

d. Imbila

e. Izulu

f. Ubukhali

g. Umkhonto

h. Intanga

i. Umoya

j. Insimu

k. Ukusa

l. Umnyama

m. Isibindi

Kusigaba solimi ulakho ukubuzwa ukuthi uphe ingcazelo phakathi kwalamagama atsho izinto ezimbili. Nanzelela ukuqala ngokubetha ukuthi lolo lutho luyini isimbo yinsimbi ecijileyo esetshenziswa ukugebha.

ii. Isimbo yimali  ebhadalwa inyanga ingakakwelaphi.

Share This:

Sponsored Links