Asithuthukiseni ulimi lwethu

28 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

NGEVIKI edluleyo besikhangela ukusetshenziswa kwesitsho ukucecisa ulimi lwethu lapho sibhala loba sizixoxela. Nanzi ezinye zengcazelo zezitsho zeviki edluleyo.

1. Ukubhedeka ngodaka
Yikunindwa ngecala umuntu engakhangelelanga.

2. Ukubonwa ngabaphansi
Yikusinda engozini ngokunanzelela ukuthi umuntu uvikelwe ngamadlozi akibo.

3. Ukuhlalwa yimpama
Yikutshaywa ngempama.

4. Ukulahla umlomoUkukhuluma kubi, amazwi angahambelani labanye abantu.

5.Ukubeletha inyawo
Yikubaleka ngesiqubu esikhulu.

6. Ukusenga lezimithiyo
Lapha umuntu uyabe eseqamba amanga.

7. Ukufaka izandla – Yikuncedisa.

8. Ukubulala ngensini – Yikuhlekisa okwamagama.

9. Ukubonisa into yamehlo
Yikwenzelwa into eyisimanga.

10. Ukucela indlebe
Yikucelwa ukulalelwa lapho kukhulunywa ulutho oluthile.

11. Ukucatsha ngomunwe
Yikuvika ngento engelancedo.

12. Ukucitsha umuntu – Yikubulala umuntu.

13. Ukuthapha ngamehlo
Yikukhangela nje kungabi lolutho olukhulunywayo.

14. Ukutsha amathe
Yikuphelelwa ngamazwi lapho sekwenzakele into eyisimanga.

15. Ukutshaya amazolo

Yikuvuka ekuseni umuntu angene indlela kuseselamazolo.
16. Ukuhlafuna udaba

Yikukhuluma ngodaba kabanzi kuze kufike ekuthatheni isinqumo esithize

Share This:

Sponsored Links