Asithuthukiseni ulimi lwethu

24 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

INJONGO yethu emqoka yikuthuthukisa, ukuqondisa ukuze sikhwabithe ulimi lwethu sizigqaje ngalo. Siyananzelela-ke ukuthi ngokuxubana kwendimi sizithola sikiliza ekukhulumeni. Akesixoxe ngenkulumo ezilandelayo siziqondise ngokunye kwalokho esesejayele ukukukhuluma nsuku ngensuku.

1. USibanda yindoda eyayakhele eNsiza

2. Nga uyabuya uzozibonela esikwenzayo esikolo sakithi

3. Kwakuthi umfazi angayenda aphiwe intombazana engumthanyelo wakhe

4. Manje indlu yokulaphela seyaphela

5. Amadamu amanengi sakhiwa yikhansili yakithi

6. Amadoda asefuna ukuyenza indawo yokulaphela abantu

7. Ngizwe lisithi liyenza umsebenzi wezandla mbijana

8. Ingwe ixotshanise le indwangu yaze yagada esihlahleni

9. Kungcono ukulobola kwekelwe ngoba kufanana lokuthengisa umuntu

10. Ngoba inkomo esilazo kasekele ukulobola ngazo

11. Ingakhula imbhida uyathengisa, eyinye siyatsheba ngayo

12. Ubaba wakhe lomama wakhe bangababalisi bonke

Share This:

Sponsored Links