Asithuthukiseni ulimi lwethu

15 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

NGEVIKI edluleyo besixoxisana ngemidlalo yabantwana yokulola ingqondo. Ngithemba-ke bafundi lenelisile ukulibhana laphuma lazo impendulo eziqondileyo. Zihlole-ke ukuthi lenelisile na ukulibhana.
Ngikulibha:

1. Ngechibi lami okuthi kungawela ulutho phakathi kwalo lichithe amanzi – yilihlo

2. Ngabafazi bami abaloyayo kodwa bapheka ukudla okuthandwa ngabantu bonke – zinyosi

3. Ngomfana wami odla ekhafula – lihloka

4. Ngomvundla wami ophekwa ngesikhumba sawo – yinhlanzi

5. Ngesalukazi sami esithi nxa silambile sibe lomusa kodwa sithi singasutha sibalolaka olubi – ngumfula

6. Ngomuntu wami ohlala phezu kwezihlalo ezintathu – yimbiza

7. Ngabantu bami abalabantwana babo, kuthi kungagula abadala abantwana bayebabona babelaphe kodwa kungagula abantwana abadala abayibabona – zinyawo lezandla

8. Ngenkabi zami ezithi zimi iketane ibihamba – ngamajodo lentanga enabayo

9. Ngenkunzi yami ethuza iqethukile – ngumankunzane /ameva

10. Ngendoda yakithi ezitshaya ikhale – liqhude

11. Ngenkomo zami ezinatha mthombo munye – zintungo zendlu

12. Ngenkunzi zami ezihlala zithobelene – ngamaseko

13. Ngentaba yami ekhwelwa ngezandla – yisitshwala

14. Ngemithombo yami echaywa ebusuku emini iyabuthwa – zinkanyezi

15. Ngentombi egida edakeni – luphehlo

16. Ngenyoka engena emlindini ngomsila – yingidi

17. Ngesimu yami enkulu kodwa mhla ivunwayo amabele ayo agcwala isandla – likhanda lenwele

18. Ngomfana wami ohlanza ngembambo – yisihluzo

19. Ngentombi yakoGwebu ephephethwa ingaphandlwanga – butshwala

20. Ngomganu kamama ongahlalwa mpukane – ngumlilo

Share This:

Sponsored Links