Asithuthukiseni ulimi lwethu

01 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

IZOLO abadala bebelendlela zabo ezikhaliphe okwamagama ebezilola indlela yokucabanga, zisenza umuntu acabange ngokujulileyo, lesizukulwana salamuhla laso sikuthathele khonaphana okhokho bethu abakutshiya khona, kwathuthukisa kwangena kwaletha izinga.

Izolo-ke imicabango ibilolwa ngamalibho kwakungumdlalo wabantwana belibhana kumnandi kunjeya. Lamuhla sebephicana ingqondo ngemidlalo yekhwizi.

Lapho omunye ubuza umbuzo ophicayo ukuze athole impendulo. Akesikhumbuzane ngamalibho.

Ngikulibha:
1 Ngechibi lami okuthi kungawela ulutho phakathi kwalo lichithe amanzi.

2 Ngabafazi bami abaloyayo kodwa bapheka ukudla okuthandwa ngabantu bonke.

3 Ngomfana wami odla ekhafula.

4 Ngomvundla wami ophekwa ngesikhundla sawo.

5 Ngesalukazi sami esithi nxa silambile sibelomusa kodwa sithi singasutha sibelolaka olubi.

6 Ngomuntu wami ohlala phezu kwezihlalo ezintathu.

7 Ngabantu bami abalabantwana babo, kuthi kungagula abadala abantwana babelaphe kungagula abantwana abadala abayibabona abantwana.

8 Ngenkabi zami ezithi zimi iketane ibihamba.

9 Ngenkunzi yami ethuza iqethukile.

10 Ngendoda yakithi ezitshaya ikhale.

Share This:

Sponsored Links